Skoči na vsebino
Iskalnik

Subvencije za promet

Izvajanje razpisov za spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva, z namenom zniževanja CO2 odtisa v cestnem tovornem prometu.

Subvencije za spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu 

Na podlagi Javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024, družba Borzen, d.o.o., z namenom izboljšanja okoljske učinkovitosti cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov ter zmanjšanja emisij COv cestnem prometu od 4. 3. 2024 dodeljuje nepovratne finančne spodbude za ukrepe varstva okolja zaradi vplivov iz prometa, s katerimi se preprečijo negativne posledice na okolje zaradi emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zunanjega zraka iz prometa.

Upravičenci do nepovratnih finančnih spodbud so:

prijavitelji, ki so vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji in opravljajo registrirano gospodarsko dejavnost, razen njihovih podružnic v tujini, in imajo na dan oddaje vloge veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPCP-2 ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno s prvim odstavkom 32.a člena ZPCP-2 za vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:

  • cestni tovorni promet,
  • mestni in primestni kopenski potniški promet in
  • medkrajevni in drug cestni potniški promet.

Predmet javnega poziva so:

a.) nepovratne finančne spodbude za nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko in vodik, ki so bili kupljeni ali predelani od vključno 12. 2. 2024 do vključno 30. 10. 2024.

b.) nepovratne finančne spodbude za stroške nadgradenj tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora, ki so bile izvedene od vključno 1. 1. 2023 do vključno 6. 5. 2024.

Maksimalna višina razpoložljivih finančnih spodbud:

Za sklop a.) je na voljo 150.000 EUR. Spodbude se dodeljujejo po pravilu EU o skupinskih izjemah, pri čemer ni dovoljeno subvencioniranje za nazaj.

Najvišja dovoljena intenzivnost dodeljene državne pomoči je:

  • 40 % upravičenih stroškov za čista vozila za podjetja, ki opravljajo dejavnosti javnega potniškega prometa,
  • 20 % upravičenih stroškov za čista vozila za velika podjetja,
  • 40 % upravičenih stroškov za čista vozila za srednje velika podjetja,
  • 50 % upravičenih stroškov za čista vozila za mikro in mala podjetja,

pri čemer veljata omejitvi prejema spodbude za največ 20 vozil skupaj in največ 15.000,00 EUR za posamezno vozilo na upravičenca. Kriteriji za določitev vrste podjetja (veliko, srednje, mikro in malo) so določeni v 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Za sklop b.) je na voljo 5.850.000 EUR, pri čemer se pri dodelitvi spodbud v tem sklopu upoštevajo pravila »de minimis«, ki omogočajo izplačila za izvedeno vgradnjo za nazaj. Upravičenost do nepovratnih sredstev se lahko uveljavlja za vgradnjo aerodinamičnih delov v nova ali rabljena vozila v višini do 80 % izkazane vrednosti nadgradnje oz. največ do 4.000,00 EUR za posamezno vozilo in za največ 15 enot na posameznega upravičenca oz. podjetje.  

Pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud se za omenjeni sklop upošteva najvišja dovoljena višina pomoči, ki je odvisna (tudi) od vrste dejavnosti, ki jo podjetje opravlja.

Skupni znesek pomoči »de minimis«, ki ga država dodeli enotnemu podjetju v katerem koli obdobju treh poslovnih let, po 23. členu Uredbe 651/2014/EU ne sme presegati 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR, v kolikor podjetje deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu.

Tipi aerodinamičnih delov oz. izboljšav na tovornih vozilih, ki se lahko po predmetnem javnem pozivu za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud uveljavljajo, so:

Rok in način za oddajo vloge:  

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili je mogoče oddati:

- za sklop a.) od 4. 3. 2024 od 8.00 do 30. 10. 2024 do vključno 12.00;

Rok za oddajo vlog za sklop b.) je potekel 6. 5. 2024 ob 12.00. 

Vlogo za sklop a.) je mogoče oddati zgolj v elektronski obliki v spletni aplikaciji, v katero se mora prijavitelj pred oddajo vloge registrirati. Posamezno podjetje se lahko registrira le enkrat. 

Vlogo lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba. V slednjem primeru mora biti vlogi priloženo podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika.

Obravnava vlog

Oddane vloge se obravnavajo po vrstnem redu prejema vlog v sistem, pri čemer se odločbe za sklop a.) izdajajo sproti, v rokih, kot jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), za sklop b.) pa bodo izdane najkasneje do 30. 6. 2024.

POMEMBNO:

Prijavitelj mora k vlogi kot dokazilo o poravnanih obveznostih priložiti tudi potrdili, ki ju pridobi iz evidence, ki jo vodi Finančna uprava Republike Slovenije, s katerima potrdi:

  • da na dan predložitve vloge za pridobitev spodbude nima neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira Finančna uprava Republike Slovenije, v višini 50,00 EUR ali več in
  • da ima na dan vložitve vloge za pridobitev spodbude predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let do same vložitve vloge za pridobitev sredstev.

Z namenom, da bi bila vaša vloga izpolnjena pravilno, pred izpolnjevanjem obvezno preberite Navodila za izpolnjevanje vloge.

Dodatne informacije v zvezi z oddajo vloge lahko pridobite na spodaj navedenih kontaktih.

Odgovori na vprašanja, posredovani preko elektronske pošte ali objavljeni na spletni strani www.borzen.si, so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da družba Borzen glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije vlagatelja ne bo odločila drugače.

 

STE VEDELI? Glavni vir emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov v Sloveniji, je z več kot 50 odstotki promet. Cilj EU, da do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina, tako narekuje pomembne spremembe v prometu. Slovenija mora do 2030 zmanjšati toplogredne pline v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, za najmanj 15 odstotkov glede na leto 2005, pri tem pa bodo ukrepi kot je spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu, zagotovo pripomogli k uresničevanju tega cilja.