Skoči na vsebino
Iskalnik

Bilančna shema

Trg z elektriko je hierarhično urejen v bilančno shemo. Vsaka pravna ali fizična oseba, ki želi aktivno poslovati na trgu z električno energijo mora postati član bilančne sheme.

Upravljanje bilančne sheme

Trg z električno energijo je hierarhično urejen v bilančno shemo. Vsaka pravna ali fizična oseba, ki želi aktivno poslovati na trgu z električno energijo mora postati član bilančne sheme.

Člani bilančne sheme lahko na trgu z električno energijo nastopajo kot:

 • trgovci, ki kupujejo in prodajajo elektriko po vnaprej znanih količinah (zaprte pogodbe), ali kot
 • dobavitelji električne energije, ki se poleg trgovanja z električno energijo ukvarjajo tudi z dobavljanjem električne energije odjemalcem ali z odkupom električne energije od proizvajalcev (odprte pogodbe).

Člani bilančne sheme so tudi operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega omrežja (ELES), energetska borza in Eko skupina (ustanovljena s strani Borzenovega centra za podpore).

Bilančne pogodbe

Članstvo in struktura bilančne sheme sta določeni z bilančnimi pogodbami, sklenjenimi z operaterjem trga in pogodbami o izravnavi, sklenjenimi s člani bilančne sheme. Operater trga, ki predstavlja vrh bilančne sheme, preko bilančnih pogodb zagotavlja dobavo izravnalne energije bilančnim skupinam. Fizično izravnavo elektroenergetskega sistema izvaja sistemski operater kombiniranega (prenosnega in distribucijskega) omrežja ELES, d.o.o. Operater trga vodi evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi, jo sproti posodablja in javno objavlja na svoji spletni strani.

Vključitev v bilančno shemo

V bilančno shemo se udeleženci trga vključijo na dva načina:

 • s sklenitvijo bilančne pogodbe z operaterjem trga ali
 • s sklenitvijo pogodbe o izravnavi s pravno ali fizično osebo, ki je že vključena v bilančno shemo.

Vključenost v bilančno shemo je pogoj, da lahko udeleženec trga pri operaterju trga prijavi zaprto pogodbo o nakupu ali prodaji električne energije ter obratovalne napovedi o odjemu in proizvodnji pripadajočih prevzemno predajnih mest.

 

 

Ustanovitev bilančnih skupin

Vse pravne ali fizične osebe, ki želijo ustanoviti bilančno skupino in postati aktivni člani trga z električno energijo, morajo oddati vlogo za pridobitev statusa odgovornega bilančne skupine s potrebnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.

Zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa odgovornega bilančne skupine so:

 • dokazilo o davčni registraciji oziroma identifikaciji za DDV, če je vlagatelj zavezanec za DDV;
 • izpis iz sodnega ali enakovrednega registra, ki vključuje zadnje spremembe, razen v primeru, da lahko operater trga sam brezplačno pridobi izpisek iz slovenske javne elektronske evidence;
 • potrdilo iz kazenske evidence o (ne)kaznovanosti vlagatelja (pravne osebe ali fizične osebe), za primer, ko je vlagatelj pravna oseba tudi potrdilo iz kazenske evidence o (ne)kaznovanosti zakonitega zastopnika vlagatelja;
 • kopija bilance stanja in izkaza uspeha podjetja oziroma letno poročilo za zadnja tri leta poslovanja oziroma v primeru krajšega obdobja poslovanja za celotni čas poslovanja, ki izkazujejo kratkoročno plačilno sposobnost, trajnejšo likvidnost in dolgoročno plačilno sposobnost, kot tudi kapitalsko ustreznost, skladno z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
 • dokument, ki dokazuje pooblaščenost osebe, ki podpiše vlogo in kasneje bilančno pogodbo (v primeru, da to ni razvidno iz sodnega ali enakovrednega registra).

Postopek vpisa in pogoji za vpis v bilančno shemo so podrobneje določeni v 3. poglavju Pravil za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 163/2022 in 6/2024).

Bilančna skupina lahko prične delovati na trgu z električno energijo po podpisu bilančne pogodbe in po predložitvi ustreznih finančnih kritij oziroma izpolnitvi vseh zahtevanih pogojev.

Ustanovitev bilančnih podskupin

Za uvrstitev bilančne podskupine v bilančno shemo mora odgovorni bilančne skupine, odgovorni bilančne podskupine ali oseba, ki vstopa v bilančno shemo, posredovati zahtevo za uvrstitev v bilančno shemo, izjavo o podpisu pogodbe o izravnavi in izpisek iz uradnega registra podjetij za bilančno podskupine.

 

Pogodba o izravnavi je pogodba, ki jo skleneta udeleženec trga, ki je uvrščen v bilančno shemo in pravna ali fizična oseba, ki se s to pogodbo uvršča v bilančno shemo kot nov udeleženec trga.

Pogodba o izravnavi mora vsebovati sestavine določene s četrtim odstavkom 22. člena Pravil za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 163/2022 in 6/2024) in sicer:

 • datum začetka veljavnosti pogodbe o izravnavi z določbo, da ta pogodba začne veljati najprej z dnem zapisanim v evidenci pogodb o članstvu v bilančni shemi;
 • datum prenehanja veljavnosti pogodbe o izravnavi ali določba, da ta velja za nedoločen čas, skupaj z določbo, da tudi v primeru odstopa od pogodbe o izravnavi, ta ne more prenehati učinkovati pred roki, določenimi v 43. in 45. členu teh pravil;
 • določbe o razlogih za odpoved z odpovednim rokom, ki mora zadostiti pogojem nastopa izvršilnega dne iz 43. člena teh pravil ter 45. člena teh pravil;
 • klavzulo, da član bilančne sheme želi uvrstiti hierarhično nižjega člana bilančne sheme v svojo bilančno skupino ali podskupino kot odgovornega hierarhično nižje bilančne podskupine in
 • klavzulo, da se bilanca bilančne podskupine hierarhično nižjega člana bilančne sheme izravnava preko bilance bilančne skupine ali podskupine hierarhično višjega člana bilančne sheme.

Seznam članov bilančne sheme

Seznam članov bilančne sheme

Za ogled seznama kliknite na sliko.