Skoči na vsebino
Iskalnik

Sistem podpor

Sistem podpor je instrument državne pomoči, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča realizacijo investicij v okolju prijazne načine proizvodnje električne energije, potrebnih za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe obnovljivih virov v končni rabi energije.

Sistem podpor

Sistem podpor je instrument državne pomoči, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča realizacijo investicij v okolju prijazne načine proizvodnje električne energije, potrebnih za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe obnovljivih virov v končni rabi energije. Na Borzenu upravljamo omenjeni sistem državnih subvencij ter smo odgovorni za ustrezno izplačevanje podpor proizvodnim enotam, ki so vključene v sistem podpor. 

V podporno shemo vstopajo naprave, ki jim je dodeljena podpora na podlagi javnega poziva oziroma razpisa, ki ga objavi Agencija za energijo. V okviru poziva bodo projekti lahko izbrani glede na dovoljeno povečanje obsega sredstev za podpore v naslednjem letu, skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme za doseganje ciljev iz državnega akcijskega načrta za izrabo obnovljive energije in ponujene cene za proizvedeno električno energijo, ki jo bo proizvajalec skupaj s predvideno količino proizvodnje opredelil ob prijavi na javni poziv. Podpore se namenjajo za proizvodne naprave na obnovljive vire energije:

  • ki ne presegajo 10 MW nazivne električne moči,
  • razen za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije, kjer je ta meja 50 MW, ter za proizvodne naprave s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki ne presegajo 20 MW nazivne električne moči.

Agencija za energijo v skladu z dolgoročnim časovnim načrtom iz 19. člena zakona ZSROVE objavi javni poziv za vstop v podporno shemo, ki mora biti odprt najmanj en mesec, s katerim investitorje in promotorje povabi k prijavi projektov za proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije na obnovljive vire energije in za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki se na javnem pozivu potegujejo za dodelitev pravice za prejem podpore. Prijavi za projekte ali skupine projektov morajo investitorji oziroma promotorji priložiti podrobno obrazložitev, iz katere so razvidne vse predpostavke, na podlagi katerih je bila oblikovana ponujena cena.

Vse informacije povezane z javnimi pozivi so dostopne na spletnih straneh Agencije za energijo