Skoči na vsebino
Iskalnik

Pogosta vprašanja

V družbi Borzen odgovarjamo na pogosto zastavljena vprašanja iz posameznih področij.

Pogosta vprašanja za podpore za proizvodnjo elektrike

O sistemu podpor

 1. Kako lahko vstopim v sistem podpor?
 2. Ali je javni poziv vedno odprt?
 3. Kaj moram storiti ob prijavi na javni poziv?
 4. Moj projekt za izgradnjo naprave je bil uspešno izbran na javnem pozivu – pridobil sem sklep Agencije za energijo o izbiri. Kdaj je skrajni rok, da pridobim deklaracijo in s tem zadostim pogojem za vstop v podporno shemo?
 5. Pridobil sem »odločbo o dodelitvi deklaracije«. Ali je to odločba, ki mi omogoča prejemanje podpore?
 6. »S strani Agencije za energijo sem pridobil odločbo o prejemanju podpore«. Kaj storiti sedaj – kako pridem do pogodbe?
 7. Ali lahko oddam vlogo za pridobitev pogodbe preko navadne pošte?
 8. Kolikšna bo višina podpore?
 9. Koliko in katere pogodbe moram skleniti oziroma lahko sklenem?
 10. Katere pogoje glede svojega pravnega in davčnega statusa moram izpolnjevati, da lahko prejemam podporo?
 11. Kje lahko dobim spisek vseh relevantnih predpisov?
 12. Kakšne so moje obveznosti glede potrdil o izvoru?
 13. Kje lahko dobim vzorce pogodb o zagotavljanju podpore?
 14. Ali lahko prejemam podporo pred prejemom odločbe o dodelitvi podpore?
 15. Kaj se zgodi po poteku obdobja podpore?
 16. Sklenil sem EKO pogodbo. Ali bom moral še enkrat poslati vlogo za pridobitev pogodbe po prejemu odločbe o dodelitvi podpore?
 17. Ali je res možna »fiksna cena« za določene naprave?
 18. Kako se določi višina podpore, če čez nekaj let menjam vrsto podpore?
 19. Ali se res druge prejete subvencije, nepovratna sredstva odštejejo od podpore?
 20. Katera količina električne energije je relevantna za podpore – bruto, neto ali oddana v omrežje sistemskega operaterja?
 21. Kakšne so obveznosti proizvajalca, ki je vključen v shemo, glede sodelovanja s centrom za podpore?
 22. Ali lahko elektrarna, ki je mlajša od 15 let (OVE) oz. 10 let (SPTE) vstopi v nov sistem podpor?
 23. Elektrarna je starejša od 15 let (OVE) oziroma 10 let (SPTE). Ali lahko vseeno vstopi v sistem podpor?

Obračun in finančna poravnava dejavnosti centra za podpore

 1. Moj račun je bil zavrnjen. Zakaj?
 2. Ali lahko izdajam račune za drugačno obdobje kot mesečno?
 3. Ali naj obračunam davek na dodano vrednost?
 4. Kaj se zgodi glede računov, če prodam ali kupim elektrarno, ki je vključena v sistem podpor ali če se spremeni oziroma preoblikuje podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore?
 5. Tekom meseca je bila izvedena menjava števca. Ali moram izdati račun v dveh delih?
 6. 12. 1. 2020 sem postal zavezanec za DDV. Ali lahko obračunam DDV na računu za proizvodnjo v decembru 2019 in kako naj izdam račun?
 7. Na kakšne načine lahko pošljem račun za podporo?
 8. Na računu za podporo sem zaračunal premalo kWh. Kako lahko popravim napako?

Spremembe med izvajanjem pogodbe o zagotavljanju podpore

 1. Kaj se zgodi, če prodam ali kupim elektrarno, ki je vključena v sistem podpor?
 2. Kaj se zgodi, če se spremeni oziroma preoblikuje podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore?
 3. Kaj se zgodi v primeru, da se spremeni kateri bistveni element pogodbe (številka merilnega mesta, tip vezave, ipd.)?
 4. Na kaj je potrebno biti pozoren pri prehodu na interno vezavo (t.i. »PX3« vezave)?
 5. Ali lahko spremenim vrsto podpore (»zagotovljeni odkup«, »obratovalna podpora«) med izvajanjem pogodbe?

Menjava vrste podpore

 1. Kdaj lahko zamenjam vrsto podpore?
 2. Kako poteka menjava vrste podpore?
 3. Kaj storiti, če sem želel zamenjati vrsto podpore, a sem zamudil oktobrski  rok za oddajo odpovedi pogodbe z odloženim pogojem?

Sklepanje tržnih pogodb za prodajo elektrike za male in mikro OVE/SPTE proizvajalce

Pravno obvestilo: Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Borzen, d.o.o. zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe teh informacij ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

 1. Ali je sklenitev pogodbe o prodaji elektrike obvezna?
 2. S kom lahko sklenem tržno pogodbo?
 3. Katere količine so relevantne za pridobivanje podpore?
 4. Kako so opredeljene cene v pogodbi?
 5. Kakšno naj bo trajanje tržne pogodbe?
 6. Kdaj naj sklenem tržno pogodbo?
 7. Ali lahko kasneje sklenem pogodbo z drugim trgovcem / dobaviteljem?

Pogosta vprašanja o trgu z elektriko

 1. Ali se moram uvrstiti v bilančno shemo operaterja trga, če želim aktivno poslovati na trgu z električno energijo t.j. sodelovati na terminskem, dnevnem, znotraj-dnevnem trgu in na izravnalnem trgu, vključno s platformo operaterja trga za izravnalno energijo, ter drugih trgih sistemskih storitev?
 2. Ali se moram uvrstiti v bilančno shemo operaterja trga, če želim postati član energetske borze ali če želim dobavljati električno energijo končnim odjemalcem ali odkupovati električno energijo od proizvajalcev?
 3. Na kakšen način se lahko uvrstim v bilančno shemo?
 4. Kakšna je razlika med statusom odgovornega bilančne skupine in odgovornega bilančne podskupine?
 5. Kaj moram storiti, če želim pridobiti status odgovornega bilančne skupine ali podskupine.
 6. Kakšni so pogoji za vstop v bilančno shemo?
 7. Ali moram ob vstopu v bilančno shemo predložiti finančna kritja?
 8. Kdo je odgovoren za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi?
 9. Kaj se prijavlja v aplikacijo za evidentiranje zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi?
 10. Prijava in potrditev odstopanj ter navedba razloga za nastala odstopanja.
 11. Z nasprotnim partnerjem imam neusklajeno zaprto pogodbo. Kako bo postopal operater trga?
 12. Ali lahko izvedem prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi preko API - Webservice?
 13. Ali Borzen omogoča uporabo I.CA (Issued by First certification authority, a.s.) certifikata?
 14. Zaklenil sem Borzen USB certifikat. Kako ga lahko odklenem?
 15. Kaj je bilančni obračun?
 16. Kolikokrat se izvede bilančni obračun za posamezni mesec?
 17. Kje najdem javno dostopne podatki o objavljenih bilančnih obračunih?
 18. Ali se izvaja tudi letni poračun bilančnega obračuna?

Pogosta vprašanja o podporah za zelene investicije

 1. Zakaj ni več možna oddaja vloge za pridobitev subvencije za lesne pelete?
 2. Kdaj začnejo veljati razpis za spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu?
 3. Kaj sploh so sorazmerna povračila zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina?
 4. Kdo lahko uveljavlja sorazmerno povračilo zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina?
 5. Kakšni so pogoji za povračilo sorazmernega prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina?
 6. Kako lahko oddam vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote?
 7. Kdo so upravičenci za pridobitev nepovratnih sredstev?
 8. Za kaj bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva?

Pogosta vprašanja o preglednosti na trgu

 1. Kaj je RRM-REMIT?
 2. Od kdaj Borzen izvaja storitev RRM-REMIT?
 3. Kdo poleg Borzena še upravlja storitev REMIT?
 4. Kako poteka postopek sklenitve pogodbe?
 5. Za katero vrsto poročanja je registriran Borzen?
 6. Kje najdem več informacij kaj in kako poročati?
 7. Kaj so potrdila o izvoru?
 8. Kaj je register potrdilo o izvori?
 9. Kdo je odgovoren za izdajanje potrdil o izvoru?
 10. Ali potrdila o izvoru pridobivajo vse večjo veljavo?
 11. Zakaj so potrebna potrdila o izvoru?

Pogosta vprašanja Točka OVE

 1. Kaj je točka OVE?
 2. Kaj je namen Borzenove kontaktne točke?

Pogosta vprašanja Splošno

 1. Kako je v družbi Borzen poskrbljeno za varstvo osebnih podatkov?
 2. Kaj je Trajnostna energija?
 3. Kaj najdem na portalu Trajnostna energija?
 4. Kje lahko najdem portal Trajnostna energija?
 5. Kaj je Lepši svet?

 

O sistemu podpor

 1. Kako lahko vstopim v sistem podpor?
  V sistem podpor vstopite tako, da se prijavite na aktualen javni poziv za vstop proizvodnih naprav v podporno shemo, ki ga objavi Agencija za energijo na svoji spletni strani in vsaj v treh dnevnih časopisih.
   
 2. Ali je javni poziv vedno odprt?
  Ne. Aktualnost posameznega javnega poziva je definirana kot obvezna sestavina poziva.
   
 3. Kaj moram storiti ob prijavi na javni poziv?
  Prijavitelj projekta ali skupine projektov na podlagi objavljenega javnega poziva vloži vlogo za prijavo projekta za vstop v podporno shemo. V njej opredeli ceno elektrike iz proizvodne naprave, za katero se poteguje v konkurenčnem postopku izbire projektov za vstop v podporno shemo, in načrtovano letno količino elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta. Prijavitelj projekta mora ponuditi ceno elektrike proizvodne naprave razdeljeno na nespremenljivi in spremenljivi del, ki je določena v skladu z objavljeno metodologijo.
   
 4. Moj projekt za izgradnjo naprave je bil uspešno izbran na javnem pozivu – pridobil sem sklep Agencije za energijo o izbiri. Kdaj je skrajni rok, da pridobim deklaracijo in s tem zadostim pogojem za vstop v podporno shemo?
  Prijavitelj, ki je pridobil sklep o potrditvi projekta, mora pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo, kar je pogoj za vložitev vloge za podporo, in sicer v treh letih od vročitve sklepa. Za projekte, katerih objekti se po predpisih o graditvi objektov uvrščajo med zahtevne objekte, lahko prijavitelj Agencijo za energijo že v prijavi na javni poziv zaprosi za daljši rok za pridobitev deklaracije, ki pa ne sme biti daljši od petih let.
   
 5. Pridobil sem »odločbo o dodelitvi deklaracije«. Ali je to odločba, ki mi omogoča prejemanje podpore?
  Ne. Agencija za energijo vam tudi deklaracijo za proizvodno napravo izda kot »odločbo«. Po njeni pravnomočnosti pa naknadno dobite tudi samo listino, pravo »deklaracijo«. Za vstop v nov sistem podpor je potrebno pridobiti »odločbo o dodelitvi podpore«, za kar se vloži ločena vloga pri Agenciji za energijo.
   
 6. »S strani Agencije za energijo sem pridobil odločbo o prejemanju podpore«. Kaj storiti sedaj – kako pridem do pogodbe?
  Avtomatsko, ko je odločba o prejemanju podpore izdana, nas Agencija za energijo obvesti o izdaji. Z naše strani boste dobili dopis z natančnimi navodili za izpolnitev vloge preko PORTALA CP. Ko vlogo preko PORTALA CP izpolnite in ko je vaša odločba dokončna, pripravimo pogodbo in vam jo pošljemo v podpis.
   
 7. Ali lahko oddam vlogo za pridobitev pogodbe preko navadne pošte?
  Ne. Vlogo morate obvezno izpolniti preko PORTALA CP – dopis z navodili dobite z naše strani.
   
 8. Kolikšna bo višina podpore?
  Višina podpore se določi/izračuna v pogodbi, ki jo pripravi center za podpore na podlagi podatkov iz odločbe o dodelitvi podpore.
   
 9. Koliko in katere pogodbe moram skleniti oziroma lahko sklenem?
  Če prejemate podporo kot »zagotovljeni odkup«, potem center za podpore tudi prevzema vašo električno energijo in ne smete imeti sklenjenih oziroma sklepati ločenih, dodatnih pogodb za prodajo elektrike. Če je bila taka pogodba sklenjena predhodno, mora biti pred vstopov v sistem prekinjena (z zadnjim dnem meseca pred mesecem začetka zagotavljanja podpore kot zagotovljeni odkup po pogodbi s centrom za podpore). Če prejemate podporo kot »obratovalno podporo« potem ločeno, prosto sklepate tržne pogodbe samostojno na trgu. Trajanje te pogodbe je odvisno od dogovora med vami in izbranim dobaviteljem (seznam ponudnikov odkupa). Vendar tudi za te pogodbe velja, da je lahko hkrati sklenjena oziroma veljavna le ena. Pred priklopom na omrežje mora imeti skladno z veljavnimi predpisi vsaka elektrarna sklenjeno (odprto) pogodbo o prodaji elektrike, saj ta opredeljuje, kdo prevzema elektriko in kdo jo (lahko) plača. Če ste se odločili za zagotovljeni odkup in imate oziroma gradite novo elektrarno, ki še ni bila priključena na omrežje, se lahko odločite za možnost neposrednega vstopa v Eko skupino centra za podpore na podlagi posebne pogodbe (EKO pogodba) še pred odločbo in prodajo po referenčni tržni ceni.
   
 10. Katere pogoje glede svojega pravnega in davčnega statusa moram izpolnjevati, da lahko prejemam podporo?
  Ustrezno registracijo dejavnosti v Poslovnem registru Slovenije in ureditev davčnega statusa glede na veljavno zakonodajo.
   
 11. Kje lahko dobim spisek vseh relevantnih predpisov?
  Povezavo na tekste s podporno shemo neposredno povezanih zakonov, uredb in drugih predpisov dobite na podstrani »Dokumenti in povezave«.
   
 12. Kakšne so moje obveznosti glede potrdil o izvoru?
  Če ste kot vrsto podpore izbrali zagotovljen odkup, Agenciji za energijo pošljete izpolnjeno vlogo (pooblastilo) za prenos potrdil o izvoru na center za podpore  (Vloga za odprtje računa proizvajalca – enostaven postopek) - ostalo uredita Agencija za energijo in center za podpore sama. V primeru, da ste izbrali obratovalno podporo, vaša potrdila prenesete na dobavitelja, ki mu prodajate proizvedeno elektriko.
   
 13. Kje lahko dobim vzorce pogodb o zagotavljanju podpore?
  Vzorci pogodb so priloge k Pravilom za delovanje centra za podpore, ki jih dobite na povezavi. Svetujemo vam, da pozorno preberete tudi sama Pravila za delovanje centra za podpore, saj se s pogodbo zavežete k njihovemu spoštovanju.
   
 14. Ali lahko prejemam podporo pred prejemom odločbe o dodelitvi podpore?
  Ne. Podlaga za prejem podpore je sklenitev pogodbe, ki je vezana na dokončno odločbo o dodelitvi podpore.
   
 15. Kaj se zgodi po poteku obdobja podpore?
  V primeru podpore kot obratovalne podpore se ne zgodi nič posebnega – pogodba se zaključi. Ob približevanju konca podpore pa morajo biti pozorni upravičenci, ki imajo pogodbo sklenjeno za podporo kot zagotovljeni odkup. Pravočasno morajo namreč urediti sklenitev nove, tržne pogodbe za prodajo elektrike, ki se začne izvajati po poteku pogodbe za zagotovljeni odkup. Več informacij.
   
 16. Sklenil sem EKO pogodbo. Ali bom moral še enkrat poslati vlogo za pridobitev pogodbe po prejemu odločbe o dodelitvi podpore?
  Ne. Center za podpore bo po izdaji odločbe pripravil pogodbo na podlagi podatkov iz vloge, ki ste jo oddali že za pridobite EKO POGODBE. Če pride do sprememb, se po potrebi posredujejo le dokumenti, ki dokazujejo novo stanje.
   
 17. Ali je res možna »fiksna cena« za določene naprave?
  Da. Tipi elektrarn, ki imajo vse stroške opredeljene kot nespremenljive (npr. sončne, hidro, vetrne) imajo v primeru odločitve za zagotovljeni odkup znano fiksno ceno za celotno trajanje podpore. Če izberejo obratovalno podporo pa je višina podpore odvisna le od referenčne tržne cene elektrike, ki jo določi Agencija za energijo.
   
 18. Kako se določi višina podpore, če čez nekaj let menjam vrsto podpore?
  Bistveni so referenčni stroški, katerih nespremenljivi del se po vstopu v sistem fiksira in ne spreminja več. Ob menjavi vrste podpore se višina podpore prilagaja samo z referenčno ceno in faktorjem B (stara podporna shema) oz. samo z referenčno ceno (naprave, ki imajo višino podpore določeno po EZ-1). Neuradni izračun višine podpore ob menjavi, lahko pridobite pri nas, tudi preden boste zahtevali za spremembo vrste podpore pri Agenciji za energijo.
   
 19. Ali se res druge prejete subvencije, nepovratna sredstva odštejejo od podpore?
  Da. Uredba za OVE/SPTE določa, da se mora kakršna koli pomoč, ki se lahko šteje za subvencijo, navesti v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore ter se odbije skladno z izračunom, ki ga opravi Agencija za energijo in zmanjšanje referenčnih stroškov v EUR/MWh navede v sami odločbi.
   
 20. Katera količina električne energije je relevantna za podpore – bruto, neto ali oddana v omrežje sistemskega operaterja?
  Pri obratovalni podpori je relevantna neto proizvedena električna energija, to je bruto električne energija zmanjšana za lastno rabo proizvodne naprave. Pri zagotovljenem odkupu pa je relevantna neto proizvedena električna energija, ki je oddana v omrežje elektrooperaterja.
   
 21. Kakšne so obveznosti proizvajalca, ki je vključen v shemo, glede sodelovanja s centrom za podpore?
  Enkrat letno je potrebno skleniti aneks, ki ga pripravi in pošlje center za podpore (samo za naprave, ki se jim spreminja višina podpore zaradi cene energenta in/ali referenčne tržne cene). Od večjih proizvajalcev, ki so vključeni v Eko bilančno skupino centra za podpore (»zagotovljeni odkup«), center za podpore zahteva posredovanje podrobnejših načrtov proizvodnje ter redno obveščaje o načrtovanih remontih ter obveščanje ob izpadih. Proizvajalci seveda mesečno pošiljajo tudi račune za izplačilo podpore. Podrobnejši podatki o obveznostih so v samih pogodbah o zagotavljanju podpore ter v Pravilih za delovanje centra za podpore.
   
 22. Ali lahko elektrarna, ki je mlajša od 15 let (OVE) oz. 10 let (SPTE) vstopi v nov sistem podpor?
  Če je vaša elektrarna začela obratovati pred manj kot 15 leti (OVE) oziroma 10 leti (SPTE), potem lahko vstopi v sistem podpor, a pod pogoji aktualnega poziva, ki ga objavi Agencija za energijo.
   
 23. Elektrarna je starejša od 15 let (OVE) oziroma 10 let (SPTE). Ali lahko vseeno vstopi v sistem podpor?
  Da. Vendar le v primeru obnove elektrarne, ki je izvedena po zahtevah podporne sheme. (več o tem - glej 9. člen Uredbe OVE/SPTE) in vezano na aktualni poziv Agencije za energijo. 

 

Obračun in finančna poravnava dejavnosti centra za podpore

 1. Moj račun je bil zavrnjen. Zakaj?
  Center za podpore preverja, ali je rMojačun izdan skladno z zakonodajo (z zakonom določeni obvezni podatki na računih), pravilnost navedenih podatkov (npr. višina podpore, zaporedna številka računa, pravilnost zaračunanih zneskov) ter skladnost količin s tistimi, ki jih sporoči Agencija za energijo in / ali elektrooperater omrežja. V primeru odstopanj oz. ugotovljenih nepravilnosti se račun lahko zavrne. V dopisu o zavrnitvi so navedeni tudi razlogi za zavrnitev.
   
 2. Ali lahko izdajam račune za drugačno obdobje kot mesečno?
  Da. Na podlagi pisnega dogovora med upravičencem in centrom za podpore je možno tudi izdajanje računov trimesečno, vendar po kvartalih znotraj istega koledarskega leta, in letno izdajanje računov (proizvodnja znotraj istega koledarskega leta). Primer trimesečnega obračuna: upravičenec izda račun v mesecu aprilu za obdobje proizvodnje januar – marec. Upravičenec lahko uporablja le en način izdaje računov: mesečni, trimesečni ali letni način obračuna.
   
 3. Ali naj obračunam davek na dodano vrednost?
  Davek na dodano vrednost obračunavajo le davčni zavezanci, ki so identificirani za DDV namene. V kolikor imate veljavno odločbo od FURS-a o vstopu v sistem DDV, ste dolžni obračunavati davek na dodano vrednost na izdanih računih, glede na določila v izdani odločbi.
   
 4. Kaj se zgodi glede računov, če prodam ali kupim elektrarno, ki je vključena v sistem podpor ali če se spremeni oziroma preoblikuje podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore?
  Obveznosti in postopek pri menjavi lastništva je podrobneje na tej povezavi. S stališča izdaje računov je pomembno upoštevati dejstvo, da bo center za podpore sledil določilom iz odločbe o odvzemu podpore staremu ter odločbe o dodelitvi podpore novemu lastniku. Posamezni subjekt lahko izda račun za podporo za obdobje, ki bo skladno z datumi odvzema in dodelitve podpore iz omenjenih odločb. Pri tem bodite pozorni, saj lahko glede na dosedanjo prakso pride do obdobja, v katerem ni nihče upravičen do prejemanje podpore, saj je bila staremu lastniku podpora odvzeta, novi pa podpore še ni pridobil.
  V primeru, da nameravate ob menjavi lastništva proizvodne naprave tudi prenehati dejavnost, vam svetujemo, da z izbrisom iz Poslovnega registra RS počakate, vsaj dokler vam ni vročena Odločba o odvzemu podpore s strani Agencije za energijo oziroma še bolje, do zaključenega procesa menjave. Namreč poslovni subjekt po izbrisu iz poslovnega registra ne more več izstavljati računov (za obdobje po izbrisu), zato ne zapirajte dejavnosti prehitro. Če se, na primer, 18. 3. izbrišete iz poslovnega registra, potem ne morete izdati računa za celotno proizvodnjo v mesecu marcu.
   
 5. Tekom meseca je bila izvedena menjava števca. Ali moram izdati račun v dveh delih?
  Ne. Račun za proizvodnjo ni potrebno izdati v dveh delih, ker zamenjava števca ne vpliva na način izdajanja računov za podporo.
   
 6. 12. 1. 2020 sem postal zavezanec za DDV. Ali lahko obračunam DDV na računu za proizvodnjo v decembru 2019 in kako naj izdam račun?
  Na računu za podporo za proizvodnjo v mesecu decembru 2019 ne smete obračunati davka na dodano vrednost. Račun za podporo za dobavo v mesecu januarju boste izdali v dveh delih in sicer, na računu za proizvodnjo od 1. 1. 2020 do 11. 1. 2020 ne boste obračunali DDV, od 12. 1. 2020 do 13. 1. 2020 pa ste dolžni obračunati DDV.
   
 7. Na kakšne načine lahko pošljem račun za podporo?
  Račune za podporo lahko pošiljate po navadni pošti (Borzen, d.o.o. - Center za podpore, Dunajska 156, 1000 Ljubljana), po e-pošti na naslov racuni@borzen.si  (vzorec računa – link) in preko Spletnega portala centra za podpore (dodamo link). Za pošiljanje računov preko Spletnega portala centra za podpore (link) je potrebno opraviti enostavno registracijo. Račun poslan po e-pošti mora biti A4 formata v pdf obliki. Upravičenec se odloči le za en način pošiljanja računov.
   
 8. Na računu za podporo sem zaračunal premalo kWh. Kako lahko popravim napako?
  Če ste že prejeli plačilo računa za katerega ugotavljate, da ni količinsko skladen, lahko izdate ločen račun z razliko premalo zaračunanih količin ali, če je tako bilo usklajeno s centrom za podpore, razliko količin obračunate na računu za naslednje proizvodno obdobje. Primer: na računu za marec ste zaračunali 250 kWh manj. Lahko izdate ločen račun za marec za 250 kWh ali pri izdaji računa za april upoštevate dodatnih 250 kWh. V kolikor račun še ni bil knjižen, lahko pošljete popravljen račun s pravilnimi podatki.
   

Spremembe med izvajanjem pogodbe o zagotavljanju podpore

 1. Kaj se zgodi, če prodam ali kupim elektrarno, ki je vključena v sistem podpor?
  Upravičenec je v primeru spremembe lastništva (ali upravljanja proizvodne naprave) dolžan center za podpore o tem takoj pisno obvestiti in hkrati pri Agenciji za energijo vložiti zahtevo za spremembo odločbe o dodelitvi podpore v delu, ki se nanaša na upravičenca. Postopek menjave lastništva je podrobneje opisan na tej povezavi.
  Pri tem velja opozoriti, da Agencija za energijo v primerih menjav lastništev izda dve odločbi, odločbo o odvzemu podpore staremu lastniku in odločbo o dodelitvi podpore novemu lastniku. Kot posledica pride do obdobja, ko je predhodnemu lastniku podpora že odvzeta, novi pa še vedno čaka na odločbo o dodelitvi podpore.
  Poleg tega vsem starim lastnikom, ki ob menjavah nameravajo tudi prenehati z dejavnostjo, svetujemo, da z izbrisom iz poslovnega registra RS počakajo vsaj dokler jim ni vročena Odločba o odvzemu podpore oziroma še bolje, do zaključenega procesa menjave. Izdaja računov je namreč mogoča le za obdobje, v katerem je dejavnost poslovnega subjekta ustrezno registrirana (več o tem). Višina in trajanje podpore, ter ostali pogoji vezani na pridobivanje podpore za novega lastnika naprave, se definirajo v novi odločbi (izda jo Agencija za energijo) in se torej ne prenesejo avtomatsko iz stare pogodbe.
   
 2. Kaj se zgodi, če se spremeni oziroma preoblikuje podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore?
  V primeru univerzalnega pravnega nasledstva (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o.) navadno Agencija za energijo ne izda novih odločb ter do sprememb v pogodbah ne pride. Posodobijo se le podatki v evidencah ter v prvem aneksu, ki sledi spremembi. V kolikor Agencija za energijo kljub temu, da gre za univerzalno pravno nasledstvo izda novo odločbo, mora center za podpore skleniti novo pogodbo, saj tako izrecno določa Energetski zakon (EZ-1).
   
 3. Kaj se zgodi v primeru, da se spremeni kateri bistveni element pogodbe (številka merilnega mesta, tip vezave, ipd.)?
  Če se prejemniku podpore spremeni kateri drugi bistveni element pogodbe, npr. številka merilnega mesta kot posledica spremembe vezave ipd., je potrebna nova odločba Agencija za energijo. Sprememba lahko začne učinkovati šele z mesecem, ki sledi mesecu dokončnosti (vročitve) nove odločbe.
   
 4. Na kaj je potrebno biti pozoren pri prehodu na interno vezavo (t.i. »PX3« vezave)?
  V primeru prehoda na interno vezavo (t.i. »PX3« vezavo) je potrebna posebna pozornost v primeru, da ima naprava izbrano podporo kot zagotovljeni odkup. V takem primeru je smiselno predhodno izvesti menjavo na obratovalno podporo, saj pri zagotovljenem odkupu center za podpore lahko plača le bilančno priznane količine (t.j. količine oddane v javno omrežje).
   
 5. Ali lahko spremenim vrsto podpore (»zagotovljeni odkup«, »obratovalna podpora«) med izvajanjem pogodbe?
  Menjava vrste podpore je urejena v Pravilih za delovanje centra za podpore - omeniti pa je potrebno, da naprave, ki so v sistem vstopile na način po uveljavljenem zakonu EZ-1, lahko vrsto podpore menjajo le 1x in samo iz smeri zagotovljenega odkupa na obratovalno podporo (menjava podpore iz obratovalne podpore na zagotovljeni odkup ni možna).
   

Menjava vrste podpore

 1. Kdaj lahko zamenjam vrsto podpore?
  OGODBE PO POGOJIH EZ-1: Upravičenec lahko po dveh letih od vstopa v podporno shemo namesto zagotovljenega odkupa izbere obratovalno podporo. Upravičenci, ki so izbrali obratovalno podporo, ne morejo preiti na zagotovoljen odkup.
  POGODBE PO POGOJIH PRED EZ-1: Upravičenec lahko zahteva spremembo vrste podpore najprej po dveh letih od vstopa v shemo podpor in potem vsake tri leta.
   
 2. Kako poteka menjava vrste podpore?
  Odpoved pogodbe udeležencev v sistemu zagotovljenega odkupa začne veljati z začetkom koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je bila odpoved prejeta s strani centra za podpore, če je bila odpoved prejeta do konca meseca oktobra. Če je bila odpoved prejeta kasneje, začne veljati z začetkom koledarskega leta, ki sledi koledarskemu letu, ko bi odpoved začela veljati, če bi bila prejeta pravočasno. Hkrati mora upravičenec pridobiti dokončno odločbo vezano na menjavo vrste podpore, ki jo zahteva pri Agenciji za energijo. Vstop se definira na podlagi datuma dokončnosti, pogojev na odločbi, Pravil centra za podpore ter pogojev menjave dobavitelja.

  Primer: Upravičenec, ki ima vrsto podpore kot zagotovljeni odkup mora do konca meseca oktobra na center za podpore posredovati odpoved pogodbe z odloženim pogojem, nakar mora pridobiti dokončno odločbo za menjavo vrste podpore do 10. decembra, v primeru, da hoče s 1. januarjem prestopiti na obratovalno podporo.

  Odpoved pogodbe udeležencev, ki prejemajo obratovalne podpore, začne veljati:
  • s prvim dnem naslednjega meseca, če jo center za podpore prejme do desetega dne v mesecu,
  • s prvim dnem meseca, ki sledi naslednjemu mesecu, če jo center za podpore prejme po desetem dnevu v mesecu.


  V vsakem primeru pa poleg odpovedi pogodbe z odloženim pogojem, datum prehoda dodatno lahko definira tudi odločba o prejemanju podpore.
   

 3. Kaj storiti, če sem želel zamenjati vrsto podpore, a sem zamudil oktobrski  rok za oddajo odpovedi pogodbe z odloženim pogojem?
  Vsem upravičencem, ki so zamudili oktobrski rok za oddajo odpovedi, svetujemo, da pregledajo trenutne tržne razmere in kontaktirajo različne tržne subjekte ter si za naslednje leto poskušajo izposlovati najboljše možne pogoje.
   

Sklepanje tržnih pogodb za prodajo elektrike za male in mikro OVE/SPTE proizvajalce

 1. Ali je sklenitev pogodbe o prodaji elektrike obvezna?
  Skladno s pravili delovanja trga z električno energijo morajo imeti vsi odjemalci ter tudi vsi proizvajalci sklenjeno pogodbo za prodajo elektrike, oddane v javno omrežje. Preprosto povedano: vedeti se mora, kdo proizvedene količine prevzema, pri čemer »prevzem« v tem kontekstu pomeni, da elektrooperater1 kupcu prizna količine ter da jih ta lahko na trgu porabi oziroma proda dalje.
  Pogodbo je potrebno skleniti še pred priključitvijo, saj je pogoj za pogodbo o uporabi sistema, ki jo sklenete z elektrooperaterjem.
  Kot pogodba šteje tudi Eko pogodba Centra za podpore. Ta se lahko pridobi le za nove elektrarne, ki še niso bile priključene na omrežje, ter se je upravičenec že odločil, da bo kot obliko podpore izbral zagotovljeni odkup. Eko Pogodba ima z zakonom omejeno trajanje na dvanajst mesecev in ne pomeni nikakršnega zagotovila glede pridobivanja podpore.
  V kolikor pogodba ne bi bila sklenjena, vendar bi elektrarna vseeno obratovala, bi sistemsko gledano oddane količine predstavljale zmanjševanje izgub v omrežju, vendar niti trgovec / dobavitelj niti Center za podpore ne bi imela temelja za plačilo te energije saj je ne bi mogla prevzeti. Za nazaj elektrike ni možno prevzemati. Take elektrarne tvegajo, da jih elektrooperater odklopi.
  Elektrarne, ki imajo Eko Pogodbo oziroma pogodbo s Centrom za podpore za ZAGOTOVLJENI ODKUP, ne smejo imeti ločene tržne pogodbe za prodajo energije. Elektrarne, ki imajo podporo kot OBRATOVALNO podporo pa MORAJO imeti sklenjeno tržno pogodbo za prodajo elektrike oddane v omrežje – pri čemer je v tem primeru Center za podpore ne more skleniti, pač pa mora biti sklenjena z enim od trgovcev / dobaviteljev.
   
 2. S kom lahko sklenem tržno pogodbo?
  Tržno pogodbo se lahko sklene s poljubnim trgovcem / dobaviteljem. Podjetja, navedena na gornjem seznamu, so na povpraševanje Centra za podpore izrazila interes za sklepanja pogodb z malimi in mikro proizvajalci. V kolikor se zanimate za prodajo pri podjetju, ki ni navedeno na spisku predlagamo, da njegov status preverite pri nas oziroma pri elektrooperaterju (ELES). Borzen, d.o.o. ne jamči za nobenega izmed ponudnikov. Priporočamo vam, da si pridobite več ponudb ter da se glede poslovanja ponudnikov pozanimate tudi po drugih virih.
  Poudarjamo, da gre pri teh pogodbah za svobodno voljo obeh pogodbenih strank ter da za razliko od Centra za podpore, posamezen trgovec / dobavitelj ni obvezan z vami skleniti pogodbe.
   
 3. Katere količine so relevantne za pridobivanje podpore?
  Tako pri tržnih pogodbah2 s trgovci / dobavitelji, kot tudi pri Eko Pogodbi ali Pogodbi o zagotavljanju podpore kot zagotovljeni odkup, vedno govorimo le o količinah, oddanih v javno omrežje in ne o količinah, ki so morda porabljene na lokaciji proizvodnje kot lastna raba (za delovanje same proizvodne naprave) ali lastni odjem (za druge namene na lokaciji). Količine oddane v javno omrežje opredeli elektrooperater.
   
 4. Kako so opredeljene cene v pogodbi?
  Cene v celotni podporni shemi, vključno z Eko Pogodbo, so trenutno opredeljene kot ET (»enotna tarifa«) in so torej enake za vse ure in vse dneve v tednu. Opredelitev v tržnih pogodbah pa je lahko različna. Lahko je tudi ET, lahko je vezana na večjo in manjšo tarifo (VT/MT), ki nam je poznana iz gospodinjske rabe elektrike. V določenih primerih bi lahko bile cene opredeljene tudi po posameznih urah. Tudi sama višine cene je lahko opredeljena fiksno ali pa vezana na, denimo, borzne cene elektrike (https://www.bsp-southpool.com/). Praviloma so urne opredelitve ter vezave cen običajne pri večjih proizvodnih napravah. Cene lahko variirajo tudi zaradi odstopanj od dogovorjene (napovedane) proizvodnje. Priporočamo, da se pozanimate, kakšne opcije nudi trgovec / dobavitelj.
   
 5. Kakšno naj bo trajanje tržne pogodbe?
  Tržne pogodbe se navadno sklepajo za eno leto ter nato obnavljajo. Gre pa tudi za prost dogovor med pogodbenima stranema, tako da je pogodba lahko sklenjena tudi za daljše ali krajše obdobje.
   
 6. Kdaj naj sklenem tržno pogodbo?
  Kot že omenjeno je potrebno prvo pogodbo skleniti že pred dokončnim priklopom. Če pogodbo sklepate oziroma obnavljate za koledarsko leto, vam priporočamo, da upoštevate način določanja referenčne cene električne energije. Ta je namreč upoštevana pri določitvi višine obratovalne podpore, kot je podrobneje razloženo na Borzenovi spletni strani. V kolikor pogodbo za naslednje koledarsko leto sklepate v tem istem obdobju, kot se določa referenčna cena, zmanjšate tveganje razlik med referenčno ceno ter vašo pogodbeno ceno, saj tudi trgovci / dobavitelji upoštevajo tržne razmere.
   
 7. Ali lahko kasneje sklenem pogodbo z drugim trgovcem / dobaviteljem?
  Lahko, vendar hkrati ne smete imeti sklenjene več kot ene pogodbe za prodajo elektrike, pri čemer kot pogodba za prodajo elektrike šteje tako tržna pogodba kot tudi Eko Pogodba ali Pogodba o zagotavljanju podpore kot zagotovljeni odkup. Pri menjavi ene tržne pogodbe za drugo, je potrebno upoštevati trajanje obstoječe pogodbe ter morebitne odškodnine za predčasno prekinitev, hkrati pa tudi specifike trga z elektriko. T.i. »menjava dobavitelja« se praviloma izvaja 10. v mesecu za veljavo 1. v naslednjem mesecu. V kolikor bi torej želeli z mesecem M preiti k novemu dobavitelju, mora biti pogodba z njim dokončno urejena, ter elektrooperaterju s strani novega dobavitelja prijavljena, do 10. dne v mesecu M-1 (ali tudi prej, če 10. ni delovni dan).
  V kolikor pa bi šlo za prehod iz zagotovljenega odkupa na obratovalno podporo ali obratno, pa so relevantna tudi Pravila za delovanje centra za podpore ter določila vaše pogodbe, ki predpisujejo nekatere omejitve. V dvomu nas kontaktirajte po e-pošti na naslov cp@borzen.si.
   

Trg z elektriko

 1. Ali se moram uvrstiti v bilančno shemo operaterja trga, če želim aktivno poslovati na trgu z električno energijo t.j. sodelovati na terminskem, dnevnem, znotraj-dnevnem trgu in na izravnalnem trgu, vključno s platformo operaterja trga za izravnalno energijo, ter drugih trgih sistemskih storitev?
  Da, vsi udeleženci trga z električno energijo, ki želijo aktivno poslovati na trgu z električno energijo in s tem sklepati zaprte pogodbe oziroma prevzeti odgovornost za izravnavo odstopanj in finančno poravnavo bilančnega obračuna v primeru neizravnane bilance, se morajo uvrstiti v bilančno shemo operaterja trga.
   
 2. Ali se moram uvrstiti v bilančno shemo operaterja trga, če želim postati član energetske borze ali če želim dobavljati električno energijo končnim odjemalcem ali odkupovati električno energijo od proizvajalcev?
  Da, včlanitev v bilančno shemo je predpogoj za pridobitev članstva na energetski borzi ali pridobitev statusa dobavitelja pri ELES d.o.o. oz. na zaprtih distribucijskih sistemih (ZDS-jih).
   
 3. Na kakšen način se lahko uvrstim v bilančno shemo?
  V bilančno shemo se lahko vključite na dva načina:
  • s sklenitvijo bilančne pogodbe z operaterjem trga na podlagi katere pridobite status odgovornega bilančne skupine ali
  • s sklenitvijo pogodbe o izravnavi s pravno ali fizično osebo, ki je že vključena v bilančno shemo, na podlagi katere pridobite status odgovornega bilančne podskupine.

 4. Kakšna je razlika med statusom odgovornega bilančne skupine in odgovornega bilančne podskupine?
  Odgovorni bilančne skupine je odgovoren predvsem za:
  • prijavo sklenjenih zaprtih pogodb za celotno bilančno skupino pri operaterju trga;
  • prijavo obratovalnih napovedi prevzemno-predajnih mest operaterju trga, ki pripadajo njemu samemu oziroma hierarhično nižjim članom bilančne skupine;
  • finančno poravnavo bilančnega obračuna bilančne skupine;
  • ustrezno prilagoditev finančnih kritij na poziv operaterja trga;
  • spoštovanje obveznosti iz naslova finančne poravnave bilančnega obračuna.
  • izmenjavo podatkov z odgovornim bilančne skupine oziroma nadrejenim odgovornim bilančne podskupine;
  • prijavo sklenjenih zaprtih pogodb odgovornemu bilančne skupine oziroma nadrejenemu odgovornemu bilančne podskupine, katere član je;
  • prijavo obratovalnih napovedi prevzemno-predajnih mest, ki pripadajo njemu samemu oziroma članom bilančne sheme v njegovi bilančni podskupini, odgovornemu bilančne skupine ali nadrejene podskupine, katere član je.

   
 5. Kaj moram storiti, če želim pridobiti status odgovornega bilančne skupine ali podskupine.
  Prvi korak v procesu vstopa v bilančno shemo kot odgovorni bilančne skupine ali podskupine je izpolnitev vloge z vsemi zahtevanimi dokazili, ki so navedeni v vlogi. Za podrobnejša navodila predlagamo, da pošljete povpraševanje na e-naslov: evidentiranje@borzen.si
   
 6. Kakšni so pogoji za vstop v bilančno shemo?
  Pogoji za vstop so določeni v Pravilih za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 163/22) v poglavju III. BILANČNA SHEMA, ki se začne v 16. členu.
   
 7. Ali moram ob vstopu v bilančno shemo predložiti finančna kritja?
  Da, predložitev osnovnega finančnega kritja je pogoj za uvrstitev v bilančno shemo in za ohranitev članstva v bilančni shemi. Višina osnovnega finančnega kritja je 100.000 eurov in ga udeleženci finančne poravnave lahko predložijo v obliki denarnega depozita ali bančne garancije. Operater trga lahko skladno s Pravili zahteva tudi višja finančna kritja.
   
 8. Kdo je odgovoren za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi?
  Odgovorni bilančne skupine je odgovoren za prijavo vseh zaprtih pogodb, ki jih sklene bodisi sam bodisi hierarhično nižji člani njegove bilančne skupine.
   
 9. Kaj se prijavlja v aplikacijo za evidentiranje zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi?
  Odgovorni člani bilančne sheme so skladno z veljavnimi pravili dolžni prijavljati vse sklenjene zaprte pogodbe sklenjene med člani bilančne sheme in zaprte pogodbe sklenjene z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Odgovorni člani bilančne sheme so dolžni prijaviti tudi vse obratovalne napovedi odjema in proizvodnje.
   
 10. Prijava in potrditev odstopanj ter navedba razloga za nastala odstopanja.
  V primeru odstopanj je odgovorni član bilančne sheme dolžan operaterju trga z elektriko sporočiti odstopanja, ki so nastala ter sporočiti navedbo razloga za odstopanja. V primeru odstopanj lahko operater trga skladno s Pravili zahteva višja finančna kritja.
   
 11. Z nasprotnim partnerjem imam neusklajeno zaprto pogodbo. Kako bo postopal operater trga?
  V primeru neusklajenosti prijave med pogodbenima strankama operater trga pogodbeni stranki pozove k odpravi neusklajenosti. V kolikor se tudi po pozivu pogodbeni stranki sami ne moreta uskladiti, operater trga ne sprejme prijave pogodbe oziroma se prijava ne upošteva in se upošteva količina, ki je enaka nič.
   
 12. Ali lahko izvedem prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi preko API - Webservice?
  Da. Trenutna verzija Borzen-ove aplikacije za evidentiranje zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi omogoča izvedbo prijave preko API – Webservice rešitve. V primeru, da je aktivni član sheme zainteresiran za uporabo omenjene rešitve si lahko potrebna navodila prenese na Scheduling spletni strani. V primeru dodatnih vprašanj vam je ekipa strokovnjakov na voljo za pomoč.
   
 13. Ali Borzen omogoča uporabo I.CA (Issued by First certification authority, a.s.) certifikata?
  Da. Borzen-ova aplikacija omogoča uporabo I.CA (Issued by First certification authority, a.s.) certifikata.
   
 14. Zaklenil sem Borzen USB certifikat. Kako ga lahko odklenem?
  V tem primeru je potrebno Borzen-ov USB certifikat poslati na sedež podjetja kjer vam ga naša IT služba odklene.
   
 15. Kaj je bilančni obračun?
  V okviru bilančnega obračuna se določi količine odstopanj bilančnih skupin, izračunane s primerjavo celotne realizacije bilančnih skupin in njihovega tržnega plana. Bilančni obračun vsebuje poleg količin odstopanj tudi finančne vrednosti odstopanj.
   
 16. Kolikokrat se izvede bilančni obračun za posamezni mesec?
  Prvi bilančni obračun se izvede skupaj v mesecu, ki sledi obračunskemu mesecu za katerega se izvaja bilančni obračun (M+1).
  Če je potrebno se izvede drugi bilančni obračun bilančni, ki se izvede najkasneje v drugem mesecu, ki sledi obračunskemu mesecu, za katerega se izvaja bilančni obračun (M+2).
   
 17. Kje najdem javno dostopne podatki o objavljenih bilančnih obračunih?
  Javno dostopni podatki (cene odstopanj, vrednosti pregled bilančnega obračuna, količine in zneski izravnave…) izvedenih bilančnih obračunov se nahajajo na Portalu operaterja trga pod zavihkom Podatki trga.
   
 18. Ali se izvaja tudi letni poračun bilančnega obračuna?
  Da. Po zaključenem obračunskem letu se izdela letni poračun bilančnega obračuna. Letni poračun se izračuna zaradi prisotnosti odjemnih mest, ki nimajo četrturnih meritev.
   

Podpora za zelene investicije

 1. Zakaj ni več možna oddaja vloge za pridobitev subvencije za lesne pelete?
  Oddaja vloge za pridobitev subvencije za lesne pelete je bila mogoča do 31. maja 2023, skladno z veljavnimi predpisi. Prav tko morebitna dopolnitev vlog ni več možna.
   
 2. Kdaj začnejo veljati razpis za spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu?
  Objava razpisa je predvidena v letu 2024/2025, kjer bodo na voljo sredstva za sofinanciranje:
  • nakupa ali predelave tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem prometu in za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči,
  • nadgradnja tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora,
  • razgradnja starejših avtobusov in tovornih vozil.


  Za več informacij spremljate našo spletno stran www.borzen.si.
   

 3. Kaj sploh so sorazmerna povračila zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina?
  Na podlagi Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije in z namenom obvladovanja kriznih razmere na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema ter oskrbe s toploto je bil sprejet Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE), bomo na Borzenu končnim odjemalcem zemeljskega plina, ki so se odločili za prostovoljno zmanjšanje odjema zemeljskega plina, povrnil del prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) za zemeljski plin, ki se zaračunava skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in uredbo, ki ureja način določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
   
 4. Kdo lahko uveljavlja sorazmerno povračilo zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina?
  Oddajo vloge za znižanje prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina lahko oddajo gospodinjstva, povprečni poslovni odjemalcev na distribucijskem omrežju in povprečen poslovni odjemalcev na prenosnem omrežju.
   
 5. Kakšni so pogoji za povračilo sorazmernega prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina?
  Pogoji za povračilo in katera dokazila so potrebna najdete na povezavi.
   
 6. Kako lahko oddam vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote?
  Trenutno oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev še ni mogoča. V pripravi je javni poziv, ki bo v Uradnem listu RS in na tej spletni strani predvidoma objavljen v mesecu septembru.
   
 7. Kdo so upravičenci za pridobitev nepovratnih sredstev?
  Upravičenci za dodelitev pomoči so praven osebe, zadruge, fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost in samoupravne lokalne skupnosti.
   
 8. Za kaj bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva?
  Več o tem zakaj bo mogoče pridobiti povratna sredstva in več o dodeljevanju pomoči najdete tukaj.
   

Preglednost na trgu

 1. Kaj je RRM-REMIT?
  Je storitev poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga za udeležence trga z elektriko in plinom.
   
 2. Od kdaj Borzen izvaja storitev RRM-REMIT?
  Borzen za udeležence trga z elektriko in plinom storitev poročanja izvaja že od oktobra 2015 dalje.
   
 3. Kdo poleg Borzena še upravlja storitev REMIT?
  Borzen s svojo dejavnostjo RRM-REMIT kot edini na področju Slovenije in Hrvaške, svojo storitev ponuja vsem tržnim udeležencem, ki to storitev potrebujejo za izpolnjevanje zakonskih obvez za poročanje.
   
 4. Kako poteka postopek sklenitve pogodbe?
  V prvem koraku je potrebno izpolniti vlogo in jo poslati na remit@borzen.si. Po pregledu vloge, se v kolikor je v kolikor je vloga v redu izpolnjena, osnutek pogodbe pošlje stranki v pregled. Po potrditvi oz. uskladitvi osnutka se končna verzija pogodbe po pošti pošlje stranki v podpis.
   
 5. Za katero vrsto poročanja je registriran Borzen?
  Borzen je registriran za poročanje pogodb, ki se po ACER klasifikaciji poročajo kot Table 1 (standardne pogodbe) in Table 2 (nestandardne pogodbe). Podrobnejši opis je na voljo na spletni strani ACER.
   
 6. Kje najdem več informacij kaj in kako poročati?
  Podrobna navodila za poročanje REMIT transakcij so zajeta v TRUM – Transaction Reporting User Manual, ki je na voljo na spletni strani ACER.
   
 7. Kaj so potrdila o izvoru?
  Potrdilo o izvoru je elektronsko potrdilo oz. zapis, ki predstavlja dokaz, da je bila v določnem časovnem obdobju, v določeni proizvodni napravi proizvedena določena količina električne energije, iz nekega določenega, navadno obnovljivega vira energije oz. je bila električna energija proizvedena na določen način.
   
 8. Kaj je register potrdilo o izvori?
  Register potrdil o izvoru je računalniška podpora sistemu izdajanja potrdil o izvoru električne energije, ki uporabnikom preko svetovnega spleta omogoča izdajo, prenos in unovčenje potrdil o izvoru.
   
 9. Kdo je odgovoren za izdajanje potrdil o izvoru?
  Zakonodajni okvir je tisti, ki določa, da je za izdajanje potrdil o izvoru za celotno Slovenijo odgovorna Agencija za energijo. Borzen, v vlogi centra za podpore, ima vlogo skrbnika aplikacije.
   
 10. Ali potrdila o izvoru pridobivajo vse večjo veljavo?
  Potrdila o izvoru pridobivajo čedalje večjo veljavo, predvsem zaradi večjega uvoza potrdil iz tujine in čedalje večja prisotnosti proizvodnih zmogljivosti naprav v RS v registru potrdil o izvoru.
   
 11. Zakaj so potrebna potrdila o izvoru?
  Register potrdil o izvoru v Republiki Slovenji, je temeljno orodje za zagotavljanje sledljivosti porekla oz. izvora proizvedene elektrike v Sloveniji.
   

Točka OVE

 1. Kaj je točka OVE?
  Borzenova kontaktna točka za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (na kratko: točka OVE), je v pomoč vlagatelju (javnemu ali zasebnemu) pri postopkih pridobivanja dovoljen in drugih aktov, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje.
   
 2. Kaj je namen Borzenove kontaktne točke?
  Ponuditi informacije v povezavi z obnovljivimi viri na enem mestu ter spodbuditi in pospešiti investicije na področju obnovljivih virov energije. S svojim delovanjem poskrbi za poenostavitev, pospešitev in večjo usklajenost upravnih postopkov v zvezi z vlaganjem v obnovljive vire energije.
   

Splošno

 1. Kako je v družbi Borzen poskrbljeno za varstvo osebnih podatkov?
  V naši družbi se zavedamo občutljivosti osebnih podatkov in spoštujemo zasebnost vseh posameznikov, s katerimi sodelujemo. V tem duhu smo sprejeli Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, kjer urejamo pravila, načela, varnostne ukrepi In postopke obdelave osebnih podatkov posameznikov v zvezi z delovanjem naše družbe. Prav tako imamo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov  - Janko Recer (jani.recer@borzen.si), ki je na voljo za kakršna koli vprašanja iz tega področja.
   
 2. Kaj je Trajnostna energija?
  Trajnostna energija je blagovna znamka družbe Borzen, v okviru katere informiramo in ozaveščamo javnost o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. Znotraj blagovne znamke izvajamo vrsto aktivnosti z omenjenega področja. Obiščite istoimenski portal Trajnostna energija na www.trajnostnaenergija.si in dostopajte do informacij.
   
 3. Kaj najdem na portalu Trajnostna energija?
  Portal vsebuje vsebine o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. Na portalu so na enostaven in pregleden način na enem mestu zbrane vse kakovostne in strokovne informacije, ki bodo uporabnikom na eni strani pripomogle k učinkovitejši rabi energije, po drugi strani pa nadgradile njihovo poznavanje o obnovljivih virih energije in njihove uporabe. Na portalu se nahaja prav tako veliko vsebin tudi za naše najmlajše, kot tudi tiste malo starejše, od zabavnih video vsebin, risank, pobarvank, stripov, do družabnih iger in številnih natečajev in dogodkov, ki jih izvajamo.
   
 4. Kje lahko najdem portal Trajnostna energija?
  Portal Trajnostna energija lahko najdete na www.trajnostnaenergija.si.
   
 5. Kaj je Lepši svet?
  Lepši svet je miniserija slovenskih okoljskih risank poimenovanih Lepši svet. Risanke prikazujejo kako glavna junaka, Tina in Rok, skupaj s svojim psičkom Edijem in vsevedno tablico Nikom na razburljivih in zanimivih dogodivščinah spoznavata tematike učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.