Skoči na vsebino
Iskalnik

Družba Borzen

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe Borzen je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko in gospodarske javne službe dejavnosti centra za podpore.

Naše delo je sestavljeno iz dveh večjih sklopov:

 • Dejavnost operaterja trga 
  Kot operater trga s svojimi storitvami zagotavljamo in omogočamo usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema in preglednost na trgu z električno energijo. Izvajamo naloge vodenja bilančne sheme, evidentiranje bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda ter bilančni obračun in finančno poravnavo poslov povezanih s predhodno navedenimi nalogami.  
 • Dejavnost centra za podpore
  Kot center za podpore operativno izvajamo podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. Preko javnih pozivov oz. razpisov podeljujemo tudi druge subvencije oz. nepovratna sredstva s področja obnovljivih virov energije. Poleg tega zagotavljamo delovanje in tehnično upravljamo Register potrdil o izvoru v Republiki Sloveniji, ki je temeljno orodje za zagotavljanje sledljivosti porekla oziroma izvora proizvedene elektrike v Sloveniji. V okviru naše blagovne znamke TRAJNOSTNA ENERGIJA izvajamo dejavnosti informiranja, ozaveščanja in usposabljanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije ter na ta način podpiramo okoljevarstvene politike preko osveščanja javnosti.  Kontaktna točka za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije pa s svojimi storitvami vzpodbuja investicije na področju obnovljivih virov energije.

Borzen je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, njegove učinkovitosti ter tržnih mehanizmov v skladu s smernicami EU. S sistemskim urejanjem slovenske elektroenergetike in usklajevanjem slovenske zakonodaje z evropsko, pomembno vplivamo na procese integracije slovenskega trga v enotni trg EU. S predanim delom vsak dan sproti soustvarjamo domače in mednarodno energetsko okolje ter tako aktivno sooblikujemo tako slovenske kot tudi evropske trende energetike. 

DOBRO JE VEDETI: Sodelovanje pri oblikovanju energetske zakonodaje nas nenehno spodbuja k še boljšemu delu. Naloge, povezane z zagotavljanjem podpornih mehanizmov za obnovljive vire energije, s katerimi tudi sami prispevamo k varovanju okolja v Sloveniji, pa so naše vodilo k trajnostnemu razvoju v prihodnosti.

 

Naša zgodba

Borzen kot operater trga z elektriko soustvarja slovenski energetski trg in je pred več kot dvema desetletjema zavezan trgu ter njegovim deležnikom polagal temelje za liberaliziran in enotni trg z elektriko. Uradno odprtje trga z elektriko v Sloveniji se je zgodilo 15. aprila 2001, konec tega leta pa je trgovanje steklo na elektronski platformi – pred tem je trgovanje namreč potekalo preko tržnih srečanj, ko so se udeleženci trga v sejni sobi zbrali enkrat tedensko. Poleg tega je Borzen v tistem obdobju evidentiral pogodbe o članstvu v bilančni shemi ter odprte in zaprte pogodbe sklenjenih poslov na slovenskem trgu z elektriko. 

Kot izhaja že iz imena (Borzen = borza), sta vzpostavitev in zagon Borzena pomenila tudi ustanovitev prve slovenske borze z elektriko. Leta 2008 je to vlogo prevzelo naše takratno hčerinsko podjetje BSP, kjer smo bili lastniško udeleženi do decembra 2022, še vedno pa izvajamo obračun in finančno poravnavo borznih poslov.  

Dejavnost, v začetnem obdobju organizatorja trga, danes poimenovanega operater trga, se je skozi leta nadgrajevala in krepila z izvajanjem bilančnega obračuna ter izvajanjem izravnalnega trga z elektriko. Ves čas smo bili z izvajanjem raznovrstnih izobraževanj aktivni pri prenosu znanj. V letu 2015 smo kot pooblaščeni izvajalec pričeli z nudenjem storitve poročanja podatkov o veleprodajnih poslih skladno z REMIT uredbo, v zadnjih letih pa sodelujemo pri različnih mednarodnih projektih ter prenašamo izkušnje vzpostavljanja trga zlasti v države južne in vzhodne Evrope. 

Že kmalu smo se zavedli pomena obnovljivih virov energije in tako smo 2004 vzpostavili borzo z lesno biomaso, tri leta zatem pa pričeli z upravljanjem nacionalnega registra potrdil o izvoru. V letu 2009 smo začeli z izvajanjem aktivnosti centra za podpore OVE in SPTE, pet let zatem pa smo ustanovili blagovno znamko Trajnostna energija, v okviru katere izvajamo informiranje in ozaveščanje o OVE in URE. V letu 2022 smo vzpostavili točko OVE, s pomočjo katere želimo delovati v smeri pospeševanja investicij v obnovljive vire energije. 

Danes ključne dejavnosti operaterja trga zagotavljajo in omogočajo stabilno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema in transparentno delovanje trga z elektriko, poleg tega pa podpirajo prehod v nizkoogljično družbo.  

Hvala vsem, ki ste in še, soustvarjate zgodbo Borzena.

Zgodovina

2022

 • Vzpostavljena 1. faza kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. 
 • Pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. 
 • Borzenov poslovni delež v družbi BSP d.o.o. prenesen na družbo Eles, d.o.o. 
 • Izvedena in pripravljena kopica poučnih vsebin in dogodkov za spodbujanje OVE in URE, med drugim že 3. sezona risank LEPŠI SVET.

2021

 • Slovenski trg električne energije preide na 15-minutni obračunski interval.

2020

 • Izvedena prva konferenca v hibridni obliki (v živo in digitalno), postavljeno energetsko obarvano igrišče v Kopru in izdaja zbirke stripov na temo trajnostne energije.

2019

 • Priprava številnih poučnih vsebin o trajnostni energiji (družabna igra, nova sezona okoljskih risank Lepši svet, natečaj za najboljše magistrsko delo in nagradni natečaj za trajnostno energijo za otroke), postavljeno prvo energetsko obarvano igrišče v Mariboru.

2018

 • Sodelovanje pri različnih mednarodnih projektih ter projektih vezanih na vzpostavljanje trgov z elektriko v vzhodnih državah.

2017

 • Borzen izdela prvo slovensko serijo okoljskih risank Lepši svet.
 • Prejem številnih nagrad in priznanj: najboljši promocijski projekt obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, tretje mesto v programu »Best of the Best«, nagrada za najboljše letno poročilo idr.

2016

 • Pričetek delovanja spletnega portala centra za podpore, ki je namenjen vsem upravičencem podporne sheme obnovljivih virov energije v nadaljevanju: OVE in soproizvodnjo toplote in električne energije v nadaljevanju: SPTE.

2015

 • Borzen za udeležence trga z elektriko in plinom prične izvajati storitev poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (angl. Regulation on Energy Market Integrity and Transparency, krajše: REMIT).

2014

 • Gospodarska javna služba organizator trga, ki jo izvaja Borzen, se preimenuje v gospodarsko javno službo operaterja trga z elektriko.
 • Vzpostavitev blagovne znamke Trajnostna energija, s tem pa pričetek izvajanja informiranja in ozaveščanja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

2011

 • Pričetek izvajanja spajanja trgov na slovensko-italijanski meji.

2009

 • Pričetek izvajanja dejavnosti centra za podpore.

2008

 • Borzen in Eurex, evropska borza izvedenih finančnih instrumentov, ustanovita podjetje BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o., s čimer se dejavnost borze z elektriko iz Borzena prenese na novo ustanovljeno družbo.

2007

 • Popolno odprtje trga z električno energijo za vse odjemalce.
 • Začetek delovanja Registra potrdil o izvoru električne energije.

2004

 • Odprtje informacijskega portala z lesno biomaso.
 • Zagon projekta ustanovitve regionalne energetske borze na področju JV Evrope.

2002

 • Pričetek izvajanja usposabljanj za borzne posrednike z električno energijo.
 • Borzen je eden od soustanoviteljev Združenja evropskih borz električne energije EuroPEX.

2001

 • Ustanovitev družbe in uradno odprtje trga električne energije v Sloveniji.
 • Pričetek trgovanja z električno energijo na elektronski trgovalni platformi.

 

Zaposleni

Borzen smo ljudje. Posamezniki, ki skupaj uresničujemo strateške cilje družbe. Zavedamo se, da prav vsak sodelavec predstavlja pomemben delček mozaika naše družbe. Skrb za naše sodelavce je tako ena naših prioritet.

Kontakt:

 

Borzen zaposluje kompetentne, visoko strokovno usposobljene sodelavce, ki so jim družbena odgovornost, etično poslovanje ter usmerjenost v razvoj in napredek osnovna vodila pri delu. Zaposlene v podjetju odlikujejo ne le znanje in razvojna naravnanost, temveč predvsem zagnanost in homogenost. 

Kdo smo?

V družbi je zaposlenih okoli  40 sodelavcev, spola sta zastopana približno enakovredno. Smo pisana, mladostna ekipa, ki se z navdušenjem spopada z vsakodnevnimi nalogami in izzivi ter se ambiciozno loteva novih. Rezultati družbe vedno znova dokazujejo, da se složnost izplača – to nas še dodatno motivira. Odlikuje nas visoka stopnja izobrazbe, med nami je mnogo vrhunskih strokovnjakov na specifičnih področjih - analitiki, razvojniki, pravniki, finančniki in še mnogo drugih zanimivih profilov; v prostem času pa se prelevimo v tekače, fotografe, glasbenike, plavalce, surferje, zbiralce znamk… Pestrosti in energije nam torej ne manjka. 

Razvoj in izobraževanje

Za Borzen je ključnega pomena, da razpolaga s kadrom, ki je strokovno izobražen in usposobljen za opravljanje zahtevanega dela. Obenem verjamemo, da je osebni karierni razvoj, ki je pomemben tudi v luči osebnostnega razvoja posameznika, nesporno povezan prav z znanjem. Vlaganje v znanje je zagotovo dobra dolgoročna naložba. Osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih poteka prek strokovnih, formalnih in zakonsko zahtevanih izobraževanj, različnih programov usposabljanj, seminarjev in strokovnih srečanj. Vedno nas veseli, ko vidimo, kako se pridobljena znanja implementirajo in uporabljajo v praksi. Pri našem delu delujemo skladno z našimi vrednotami, vizijo in poslanstvom ter se držimo regulatornih okvirov. Na področju delovnih razmerij nas zavezuje kolektivna pogodba elektrogospodarstva RS

Sodelovanje

Podpiramo povezovanje in prenašanje znanja, zato so vrata naše družbe odprta vsem, ki si želijo pri nas opraviti obvezno študijsko prakso, začeti ali pa nadaljevati kariero. Oglasite se na kadri@borzen.si