Skoči na vsebino
Iskalnik

Subvencije za sončne elektrarne za fizične osebe

Izvajanje podpornega mehanizma subvencioniranja projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe.

Subvencije za samooskrbne sončne elektrarne za fizične osebe po sistemu netmeteringa

 

Borzenov center za podpore bo 15. aprila 2024 pričel z izvajanjem podpornega mehanizma subvencioniranja projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe, ki bodo priklopljene na način letnega obračuna (netmetering - po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE)).

Skladno z javnim pozivom JP SO-01, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024,  bodo nepovratne finančne spodbude namenjene naložbam v nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, in njenega shranjevanja. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 14 milijonov evrov.

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
 • etažni lastnik ali solastnik  zemljišča,  na  katerem   stoji  posamezni   del  stavbe,  ki  bo  samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, ali
 • družinski  član  lastnika  ali  solastnika  zemljišča,  na  katerem  stoji  stavba  ali  posamezni  del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

Višina naložbene pomoči znaša:

 • 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
 • 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,

in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije, stroški montaže naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije in zagona sistema ter stroški pripadajočih električnih inštalacij in opreme, priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Vlogo boste lahko oddali za:

 • individualno samooskrbo,
 • skupnostno samooskrbo - večstanovanjska raba,
 • skupnostno samooskrbo - skupnost OVE.

Oddaja vlog bo možna od vključno ponedeljka, 15. 4. 2024, od 8. ure dalje, ko se bo odprla tudi aplikacija za oddajo vlog, do 1. 4. 2025. Vloge bomo obravnavali po vrstnem redu glede na prejem vloge. Zaključek javnega poziva bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obvezne priloge vlogam bodo:

 • soglasje za priključitev (na podlagi prvega ostavka 139. člena ZOEE);
 • pogodba o uporabi sistema (skladno z določbami 11. člena ZOEE) oz. pogodba o uporabi sistema vseh končnih odjemalcev, če se na javni poziv prijavljate kot skupnostna samooskrba;
 • račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ali račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije), ki se glasi na vlagatelja in vključuje podatek proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo in podatke o baterijskem hranilniku, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč, število modulov, moč baterije in kapaciteta baterije), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji;
 • dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalogi ipd.) ali sklenjena pogodba o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
 • seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo oziroma naprave za samooskrbo z baterijskim hranilnikom in lokacije namestitve naprave za samooskrbo in baterijskega hranilnika, če se boste na javni poziv prijavili kot skupnostna samooskrba;
 • pooblastilo, v primeru, da bo vlogo oddajal pooblaščenec;
 • izjava vlagatelja;
 • vlagatelji, ki se boste na javni poziv prijavili kot skupnostna samooskrba, do oddaje vloge priskrbite tudi soglasje vseh upravičenih oseb za izvedbo naložbe in soglasje, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, ter pooblastilo vseh upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva, če bo upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopal pooblaščenec.

Za vlagatelje z večjim številom vlog bo možno tudi avtomatsko oddajanje vlog preko API vmesnika. Kako boste lahko vloge oddali na ta način, preberite v Navodilih za oddajo.

Vloge, ki bodo oddane na prijavnem obrazcu Eko sklada j.s. na podlagi javnega poziva Eko sklada ne bodo obravnavane.

Za dodatne informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom nam lahko pišete na samooskrba@borzen.si ali nas pokličete na 01 620 76 55 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek med 12h in 14h).

Informacije o samooskrbi z elektriko (netmeteringu):

Več informacij o postopkih priklopa naprav za samooskrbo, zahtevah in postopku sklenitve pogodbe lahko dobite v Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energijePravilniku o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za postopke priklopa ter izdaje soglasij so pristojni elektrooperaterji distribucijskega omrežja. Za več informacij v zvezi s postopkom priključitve elektrarne v okviru samooskrbe ter pridobivanja soglasij se obrnite na svojega pristojnega elektrooperaterja (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska, Elektro Primorska, Elektro Celje). Informacije glede postopkov pa dobite tudi na spletni strani ELES.

Seznam podjetij, ki nudijo možnost sklenitve pogodbe o samooskrbi z elektriko si lahko ogledate na povezavi.

Nov sistem samooskrbe brez neto merjenj naslavlja Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22).