Skoči na vsebino
Iskalnik

Subvencije za naprave brez net meteringa

Izvajanje podpornega mehanizma subvencioniranja projektov samooskrbnih sončnih elektrarn za fizične osebe.

Subvencije za samooskrbne sončne elektrarne za fizične osebe brez net meteringa

 

Skladno z javnim pozivom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 47 z dne 7. 6. 2024 bo Borzenov center za podpore od vključno 17. 6. 2024 od 8:00 zbiral vloge za dodelitev naložbene pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije na podlagi nove Uredbe o samooskrbi.

Vlogo bo mogoče oddati v elektronski obliki v spletni aplikaciji centra za podpore.

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo,

 • ali etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo  samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, 

 • ali družinski  član  lastnika  ali  solastnika  zemljišča,  na  katerem  stoji  stavba  ali  posamezni  del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.

Višina naložbene pomoči znaša:

 • 675,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 40 % upravičenih stroškov naložbe,

 • 250,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,

 • 725,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 45 % upravičenih stroškov naložbe,

 • 300,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 30 % upravičenih stroškov naložbe,

 • in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 30.000.000,00 EUR, od tega je 5.000.000,00 EUR namenjenih za skupnostne elektrarne, preostalih 25.000.000,00 EUR pa za individualne elektrarne.

Upravičeni stroški posamezne naložbe:

 • nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije,

 • nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije in naprave za shranjevanje električne energije (baterijski hranilnik električne energije)

 • pripadajoča električna inštalacija in oprema,

 • priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Pogoji za dodelitev naložbene pomoči:

 • zaključena naložba,

 • naložba izvedena od vključno 1. 1. 2024 dalje; naprava ob oddaji vloge že obratuje,

 • popolno in pravočasno oddana vloga,

 • v primeru skupnostne elektrarne gospodinjskih odjemalcev: sklenjena pogodba o uporabi sistema v roku 1 (enega) leta od dokončnosti pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev.

Naložbena pomoč se ne dodeli za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene opreme in naprave.

 

Naložbena pomoč je lahko dodeljena le tistim lastnikom naprave za samooskrbo oziroma upravičenim osebam, ki so hkrati tudi končni odjemalci električne energije na merilnem mestu, ki se oskrbuje z električno energijo, proizvedeno v napravi za samooskrbo oziroma je vključeno v skupnostno samooskrbo.

 

Naložbena pomoč ne more biti dodeljena, če so bila za naložbo, ki je predmet vloge, že dodeljena katera koli druga nepovratna sredstva iz katerega koli pravnega naslova ali razpisa.  

Oddaja vloge:

Oddaja vlog bo možna od vključno 17. 6. 2024 od 8:00 dalje z izpolnitvijo obrazca v spletni aplikaciji.

Vloga mora ob oddaji vsebovati vse v javnem pozivu navedene podatke ter izjave in dokazila:

1. V primeru individualne samooskrbe:

2. V primeru skupnosti OVE ali samooskrbe večstanovanjske stavbe:

 • pogodbo o ustanovitvi samooskrbne skupnosti,

 • seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave ter navedbo lokacije namestitve naprave,

 • račun za nakup in montažo,

 • dokazilo o plačilu celotnega računa,

 • Soglasje za priključitev,

 • Pogodbo o uporabi sistema za napravo za skupnostno samooskrbo,

 • soglasje vseh upravičenih oseb za izvedbo naložbe in za to, da se sredstva naložbene pomoči nakažejo na bančni račun pooblaščenca,

 • pooblastilo vseh upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec, če ni vsebovano že v soglasju upravičencev,

 • izpolnjen obrazec o nameri ustanovitve skupnosti.

 

Za dodatne informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom nam lahko pišete na samooskrba@borzen.si ali nas pokličete na 01 620 76 55 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek med 12h in 14h).