Skoči na vsebino
Iskalnik

Sredstva za podpore

Dražbe za električno energijo iz podporne sheme in plačevanje ter obračunavanje prispevkov za OVE in SPTE.

Dražbe za električno energijo iz podporne sheme

Dodatne informacije:

Prodaja elektrike iz Eko bilančne skupine 

Podjetje Borzen, d.o.o. v funkciji centra za podpore upravlja z elektriko iz proizvodnih naprav vključenih v podporno shemo, ki imajo kot vrsto podpore izbran zagotovljen odkup ali napravami, ki imajo sklenjeno Eko pogodbo. Za ta namen je center za podpore ustanovil ločeno bilančno skupino – Eko skupino.

Skladno s Pravili za delovanje centra za podpore ima center za podpore to elektriko možnost prodati neposredno na trgu ali posredno na način, da Eko skupino v celoti prenese oz. uvrsti v bilančno skupino ali podskupino drugega člana bilančne sheme.

Dražba za prenos Eko skupine za leto 2023

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. je v funkciji Centra za podpore skladno z 18. členom Pravil za delovanje Centra za podpore (Uradni list RS, št. 88/16 in 172/21 – ZOEE) in Pravila za prenos EKO skupine Centra za podpore (»PAP«) za leto 2024. v četrtek, 19. 10. 2024, izvedel dražbo za prenos EKO skupine za leto 2024. Dražba je bila izvedena v sodelovanju z BSP preko trgovalne platforme EuroMarket. Na spodnji povezavi se nahajajo rezultati dražbe

Rezultati

 

Plačevanje in obračunavanje prispevkov za OVE in SPTE

Prispevek za OVE in SPTE za fosilna goriva in daljinsko toploto

Dobavitelji fosilnih goriv in daljinske toplote končnim odjemalcem so zavezanci za obračunavanje in poročanje glede prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije centra za podpore. 


Dobavitelji fosilnih goriv in daljinske toplote končnim odjemalcem, ki so na podlagi 17. člena Zakona ZSROVE (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) in Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije  zavezanci za obračunavanje in nakazovanje prispevkov, lahko s pomočjo spletnega portala  enostavno poročajo o višini obračunanih prispevkov končnim odjemalcem za pretekli mesec.


Na portalu je mogoče pridobiti informacije o aktualni zakonodaji, ki predpisuje način določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike ter druge novice vezane na to področje.

Vstop na spletni portal za poročanje in obračunavanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije centra za podpore. 

Olajšave za znižanje prispevka za OVE in SPTE

Skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 184/21 in 84/22) so nekateri končni odjemalci elektrike, ki so sicer zavezanci za plačilo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, upravičeni do znižanega prispevka.  


Gre za tiste končne odjemalce elektrike, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (skladno s 3., 4., ali 6. odstavkom 6. člena Uredbe): 

  • povprečni letni odjem elektrike končnega odjemalca v zadnjih treh letih na odjemnem mestu, za katerega se določa prispevek, presega 1 GWh;
  • da ne gre za družbo v težavah, kot je določena v zakonu, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;
  • da nima neizterjanega ali neporavnanega dolga na podlagi sklepa Evropske Komisije o razglasitvi prejete pomoči za nezakonito ali nezdružljivo z notranjim trgom.


Odjemna mesta upravičencev, ki izpolnjuje zgornje pogoje, se lahko uvrstijo na seznam odjemnih mest, upravičenih do znižanja, če so poleg tega tudi: 

  • po glavni dejavnosti razvrščeni v eno od dejavnosti, navedenih v Prilogi 1 Uredbe,  povprečna elektro intenzivnost zadnjih treh let pa presega 5 %;
  • po glavni dejavnosti razvrščeni v eno od dejavnosti, navedenih v Prilogi 2 Uredbe, imajo najmanj 4-odstotno intenzivnost trgovine z državami zunaj EU ter v zadnjih treh letih njihova povprečna elektro intenzivnost presega 20 %;
  • po glavni dejavnosti razvrščeni v eno od dejavnosti, navedenih v Prilogi 1 Uredbe, povprečna elektro intenzivnost zadnjih treh let pa presega 20 %. 

Ob temu je pomembno poudariti, da imajo upravičenci, ki izpolnjuje pogoje iz 6. odstavka 6. člena Uredbe, možnost izbrati prvo vrsto olajšave (6. člen, 3. odstavek (Priloga 1, povprečna elektrointenzivnost > 5%)  ali tretjo vrsto olajšave (6. člen, 6. odstavek (Priloga 1, povprečna elektrointenzivnost > 20%). Pri prvi možnosti se prispevek določi glede na tabelo iz 5. odstavka 6. člena uredbe, med tem ko je ob izbrani tretji možnosti skupni letni znesek prispevka fiksen, in se ga upravičencu določi v višini 4,0 % povprečne bruto dodane vrednosti zadnjih treh let. Upravičenec mora sam preveriti katera možnost je zanj bolj ugodna in na podlagi tega izbrati ustrezno vrsto olajšave. Upravičenec lahko tekom leta spremeni vrsto olajšave, s tem da se nova višina prispevka upošteva od naslednjega meseca, če je bila vloga oddana do 10. tega meseca.

DOBRO JE VEDETI: Vsi upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje za znižan prispevek, lahko preko našega spletnega mesta elektronsko izpolnijo vlogo za znižanje prispevka. Na spletnem mestu je skladno z Uredbo objavljen tudi seznam upravičencev do olajšav.