Skoči na vsebino
Iskalnik

Izplačevanje podpor

Kako se določa višina podpore, kako je podpora izplačana, kako se izvaja obračun, kaj je referenčna tržna cena in čemu je namenjen portal centra za podpore.

Višine podpor

Višina podpore se določa na podlagi referenčnih stroškov, ki so definirani v posamezni odločbi o prejemanju podpore, izdane s strani Agencije za energijo.

S pomočjo interaktivnega kalkulatorja za izračun višine podpor, lahko preverite tudi vpliv dodatkov ali odbitkov, ki jih v svoji odločbi o podpori določi Agencija za energijo.

Za nove naprave, ki vstopajo po razpisu, je višina podpore določena individualno. Investitor na razpisu ponudi ceno. Od te se v primeru izbire obratovalne podpore vsako leto odšteje še tekoča referenčna cena električne energije, kot jo vsako leto objavi Agencija za energijo. Naprave po novem sistemu pa imajo v odločbi tudi fiksno opredeljeno zgornjo mejo proizvodnje, za katero se lahko na letni ravni podeli podpora. Podrobnosti lahko preberete v vzorcih pogodb.

V pogodbah so razvidne tudi ostale omejitve izplačevanja skladno s predpisi, denimo: Udeležencem, ki proizvajajo električno energijo v proizvodnih napravah z električno nazivno močjo nad 500 kW, obratovalna podpora ne pripada za obdobja dobave, ko so bile cene na slovenskem trgu za dan vnaprej (SIPX) negativne šest ali več zaporednih ur.

OPOZORILO: Spodnje vsebine veljajo za naprave, za katere je bila skladno s 535. členom Energetskega zakona EZ-1 sklenjena pogodba o dostopu do elektroenergetskega omrežja (t.j. naprava priključena na elektroenergetsko omrežje) do 22. 9. 2014. Za naprave, ki vstopajo po razpisu, velja individualno določena cena – ponujena s strani investitorja na razpisu in potrjena z odločbo Agencije za energijo.

Izplačevanje podpor

Izplačevanje podpor se pri zagotovljenem odkupu in pri obratovalni podpori nekoliko razlikuje, pri obeh pa je smotrna uporaba spletne aplikacije, ki poenostavi izdajo računov, ki so podlaga za izplačevanje podpor.

Pri zagotovljenem odkupu

Upravičenost za izplačevanje podpor je omejena s postopkom menjave dobavitelja električne energije, saj center za podpore lahko izplačuje podpore le za v javno omrežje oddano in v Eko bilančni skupini prevzeto električno energijo.

Upravičenec je upravičen do podpore s prvim dnem v naslednjem mesecu, če:

 • ima dokončno odločbo o dodelitvi podpore kot zagotovljeni odkup,
 • center za podpore od Agencije za energijo prejme informacijo o dokončnosti,
 • ima registrirano ustrezno dejavnost,
 • ima urejen davčni status,
 • center za podpore dobi popolne podatke najkasneje do devetega dne v tekočem mesecu (oz. zadnjega delovnega dne pred devetim, če ta ni delovni dan), vključno z informacijo o ustrezni prekinitvi morebitne obstoječe tržne ('odprte') pogodbe za prodajo električne energije.

Pri obratovalni podpori

Upravičenost za izplačevanje podpor se zaradi mesečnega obračuna prične s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu dokončnosti odločbe, ki jo izda Agencija za energijo. Pri tem morajo biti izpolnjeni določeni pogoji:

 • upravičenec ima dokončno odločbo o dodelitvi podpore kot obratovalna podpora,
 • center za podpore od Agencije za energijo prejme informacijo o dokončnosti,
 • upravičenec ima registrirano ustrezno dejavnost,
 • upravičenec ima urejen davčni status.

POMEMBNO: Upravičenost je poleg spodaj navedenega bistveno vezana tudi na izrek odločbe o dodelitvi podpore, ki ga mora center za podpore upoštevati. Pogoj za izstavitev računa je sklenjena pogodba o zagotavljanju podpore oziroma veljavni aneks.

REGISTRACIJA DEJAVNOSTI: Po veljavnih predpisih je vsaka oseba, ki opravlja dejavnost, to dolžna ustrezno registrirati. Prejemanje podpor je možno za več vrst pravno-organizacijskih oblik:

 • fizične osebe, 
 • fizične osebe – s.p., 
 • nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
 • pravne osebe.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije predvideva posebno obravnavo za fizične osebe z mikro napravami (moč do 50 kW), in sicer: 


 

Računi za podpore

Obračun podpor se praviloma izvaja mesečno. Upravičeni proizvajalec na temelju Eko pogodbe oziroma pogodbe o zagotavljanju podpore izda račun centru za podpore z rokom plačila 30 dni od datuma prejema računa s  strani centra za podpore.

Na podlagi pisnega dogovora med centrom za podpore in upravičencem (pošljite e-pošto na cp@borzen.si) se lahko računi izdajajo tudi za trimesečno ali letno obdobje, vendar znotraj istega koledarskega leta (npr. v aprilu se izda račun za proizvodnjo v obdobju od januarja do marca). 

Upravičenec izbere le enega izmed spodnjih načinov posredovanja računov:

 • Preko spletnega portala centra za podpore (omogoča izdelavo računa, ki ga center za podpore prejme v elektronski obliki);
 • Preko elektronske pošte račun v pdf zapisu pošljite na racuni@borzen.si (ta elektronski naslov je namenjen izključno prejemanju e-različic računov, zato morebitna vprašanja pošljite na cp@borzen.si); 
 • Po navadni pošti na naslov družbe Borzen, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Priporočamo uporabo spletnega portala centra za podpore.

IZDAJA RAČUNOV: Za vas smo kot pomoč pri pripravi računov vnaprej pripravili obrazce za račune. Če upravičenec uporabi lastno predlogo računa, mora k slednjemu obvezno priložiti tudi izpolnjen obrazec za račun centra za podpore ali dopolniti lastno predlogo računa z vsemi podatki, ki jih zahteva center za podpore.

DOBRO JE VEDETI: Proizvajalci, ki električno energijo prodajajo samostojno ali preko posrednika na trgu in imajo poleg pogodbe za podporo (v obliki »obratovalne podpore«) sklenjeno tudi pogodbo za prodajo električne energije, račune za električno energijo pošiljajo kot do sedaj podjetju, s katerim imajo sklenjeno pogodbo za prodajo električne energije. Centru za podpore pošiljajo le račune za podporo (obratovalna podpora).

POMEMBNO: Kakršne koli spremembe transakcijskih računov za plačilo računov je potrebno obvezno pisno sporočiti preko e-pošte  oziroma po običajni pošti (Borzen, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana).

Referenčna tržna cena

Kaj je referenčna tržna cena?

Referenčna tržna cena je tržni signal za ceno električne energije v določenem obdobju, ki skladno z Uredbo o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, vpliva na višino podpore določenih enot v podporni shemi.

Zakaj prihaja do spremembe višin podpor?

Do spremembe višine podpor prihaja zaradi spremembe cen energentov, ki jih izračunava in objavlja Agencija za energijo. Ena od spremenljivk je referenčna tržna cena električne energije, ki vpliva na zvišanje ali znižanje višine obratovalne podpore. Padec referenčne tržne cene električne energije pomeni dvig obratovalne podpore in obratno. Pri nekaterih elektrarnah vplivajo tudi druge spremenljivke, ki so vključene v objavo Agencije za energijo. 

Kako se izračuna referenčna tržna cena električne energije?

Izračuna se kot povprečje doseženih zaključnih trgovalnih cen produkta »HUDEX Hungarian Financial Power Base Load Product« na borzi HUDEX za prihodnje leto v EUR/MWh. Za izračun povprečja se uporabi 40 trgovalnih dni pred 25. 10. v posameznem letu. 

Povprečno stanje referenčne tržne cene:

Datum Cena (€/MwH)

30.08.2023

147,54

31.08.2023

146,72

1.09.2023

145,54

4.09.2023

144,52

5.09.2023

143,92

6.09.2023

142,10

7.09.2023

140,65

8.09.2023

140,21

11.09.2023

140,63

12.09.2023

138,90

13.09.2023

140,17

14.09.2023

139,49

15.09.2023

139,68

18.09.2023

138,18

19.09.2023

136,61

20.09.2023

136,01

21.09.2023

135,22

22.09.2023

136,57

25.09.2023

138,43

26.09.2023

135,66

27.09.2023

133,69

28.09.2023

134,34

29.09.2023

131,93

02.10.2023

129,81

03.10.2023

125,27

04.10.2023

127,29

05.10.2023

125,86

06.10.2023

126,34

Povprečna cena

137,19

Portal centra za podpore

Spletni portal centra za podpore je namenjen vsem upravičencem, ki imajo z Borzenom (centrom za podpore) sklenjeno pogodbo o podpori ali Eko pogodbo oz. upravičenci, ki so s strani Agencije za energijo prejeli odločbo o dodelitvi podpor.

Na spletnem portalu:

 • najdete vse informacije o vaši napravi ne enem mestu (pogodba, aneksi, računi, arhiv, podatke o proizvodnji, osnovne informacije...);
 • enostavno in hitro izdate račune za podpore za vaše naprave, ki bodo brez stroškov pošiljanja neposredno elektronsko poslani na Borzen;
 • lahko pregledujete vaše izdane račune ter statuse izplačil;
 • pregledujete statistiko proizvodnje vaših enot;
 • si nastavite opomnike povezane z izvajanjem vaše pogodbe;
 • urejate podatke o kontaktnih osebah za vaše naprave;
 • imate na razpolago vse najnovejše informacije in novice, povezane z izvajanjem podporne sheme.

Vse to lahko počnete varno, zanesljivo in enostavno ter kjerkoli in kadarkoli (24/7 dostop).


Pred prvo uporabo Spetnega portala centra za podpore se je potrebno registrirati. Postopek registracije je zelo preprost. V obrazec za registracijo upravičenec vnese številko odločbe o dodelitvi podpore in matično številko ter si izbere uporabniško ime in geslo. Po potrditvi registracije, ki jo prejme na elektronski naslov, lahko že opravi prvo prijavo in začne koristiti prednosti uporabe Spletnega portala centra za podpore.

Oglejte si predstavitveni letak

Video portal centra za podpore