Skoči na vsebino
Iskalnik

Nadomestila dobaviteljem

Skladno z Uredbo o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije in Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije ter Uredbo o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina in Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina zemeljskega plina Borzen izvaja izplačila nadomestil dobaviteljem električne energije in dobaviteljem zemeljskega plina.

Nadomestila dobaviteljem 

Skladno z Uredbo o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije in  Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije ter Uredbo o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina in Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina zemeljskega plina Borzen izvaja izplačila nadomestil dobaviteljem električne energije in dobaviteljem zemeljskega plina.

 

Nadomestila dobaviteljem električne energije

Skladno z Uredbo o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije in Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije Borzen v vlogi operaterja trga izvaja izplačila nadomestil dobaviteljem električne energije zaradi povzročitve občutne škode, ki nastane dobaviteljem električne energije zaradi uvedbe najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije v letu 2023, zaradi:

  • Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba o določitvi cen),
  • Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba MSP),
  • Uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22 in 6/24; v nadaljnjem besedilu: Uredba o zavodih) in
  • Uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce (Uradni list RS, št. 147/22 in 154/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba PO).

UPRAVIČENCI DO NADOMESTIL

Upravičenci do nadomestil so dobavitelji električne energije, ki jim je bila zaradi omejitve višine drobnoprodajnih cen povzročena škoda, saj je cene omejila na nižji nivo, kot bi ga verjetno dobavitelji določili sami glede na svoje nakupne in proizvodne stroške ter ceno in razmere na trgu. Podrobneje o pogojih v zgoraj navedenih uredbah.

V primeru, da dobavitelj električne energije, v obdobju regulacije cen električne energije med 1. januarjem 2023 in 31. decembrom 2023 prekine z opravljanjem dejavnosti dobave električne energije v celoti ali posameznemu reguliranemu segmentu odjemalcev, se ta uredba za takega dobavitelja uporablja le za mesece, ko je bila dobava izvajana cel mesec.

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO NADOMESTIL

Dobavitelji električne energije zahtevke za nadomestila izdajajo na dvomesečni ravni do 20. delovnega dne v mesecu, ki sledi zadnjemu mesecu dobave iz zahtevka, glede katerega veljajo regulirane maloprodajne cene.

Prvi zahtevek po spremenjeni Uredbi bodo dobavitelji lahko poslali v mesecu juliju za meseca maj in junij skupaj. V mesecu juniju tako operater trga ne bo sprejemal zahtevkov. Zahtevke se bo nato oddajalo še meseca septembra, novembra in januarja prihodnje leto.

Dobavitelji električne energije vložijo zahtevo za izplačilo nadomestila preko obrazca za izplačilo nadomestila dobaviteljem električne energije, kjer so vsa podrobnejša navodila.

OBRAVNAVA ZAHTEVKA IN IZPLAČILO

Operater trga na podlagi vloženega, popolnega zahtevka ter popolnih podatkov elektrooperaterjev oziroma drugih pozvanih oseb v roku 15 delovnih dni izda odločbo, s katero ugotovi upravičenost in višino nadomestila, ter v roku desetih delovnih dni od dokončnosti odločbe izvede izplačilo nadomestila dobaviteljem električne energije. Operater trga lahko od dobavitelja zahteva tudi, da mora v desetih delovnih dneh predložiti dodatna dokazila oziroma dopolnitev obrazca za izplačilo nadomestila.  

Nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina

Skladno z Uredbo o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina in Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina zemeljskega plina Borzen v vlogi operaterja trga izvaja izplačila nadomestil dobaviteljem zemeljskega plina zaradi povzročitve občutne škode, ki je nastala dobaviteljem zemeljskega plina zaradi uvedbe najvišje dovoljene drobnoprodajne cene zemeljskega plina, zaradi:

  • Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in 138/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba o določitvi cen)  za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 in
  • Uredbe o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba OJP), za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023.

UPRAVIČENCI DO NADOMESTIL

Upravičenci do nadomestil so dobavitelji zemeljskega plina, ki jim je bila zaradi omejitve višine drobnoprodajnih cen povzročena škoda, saj je cene omejila na nižji nivo, kot bi ga verjetno dobavitelji določili sami glede na svoje nakupne stroške ter ceno in razmere na trgu. Podrobneje o pogojih v zgoraj navedenih uredbah.

POMEMBNO: V primeru, da dobavitelj zemeljskega plina, v obdobju regulacije cen zemeljskega plina med 1. januarjem 2023 in 31. decembrom 2023 prekine z opravljanjem dejavnosti dobave zemeljskega plina v celoti ali posameznemu reguliranemu segmentu odjemalcev, se ta uredba za takega dobavitelja uporablja le za mesece, ko je bila dobava izvajana cel mesec.

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO NADOMESTIL

Dobavitelji zemeljskega plina zahtevke za nadomestila izdajajo na dvomesečni ravni do 20. delovnega dne v mesecu, ki sledi zadnjemu mesecu dobave iz zahtevka, glede katerega veljajo regulirane maloprodajne cene.

Prvi zahtevek po spremenjeni Uredbi bodo dobavitelji lahko poslali v mesecu juliju za meseca maj in junij skupaj. V mesecu juniju tako operater trga ne bo sprejemal zahtevkov. Zahtevke se bo nato oddajalo še meseca septembra, novembra in januarja prihodnje leto.

Dobavitelji zemeljskega plina vložijo zahtevo za izplačilo nadomestila preko obrazca za izplačilo nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina, kjer so vsa podrobnejša navodila

OBRAVNAVA ZAHTEVKA IN IZPLAČILO

Operater trga na podlagi vloženega, popolnega zahtevka ter popolnih podatkov operaterja prenosnega sistema oziroma drugih pozvanih oseb v roku 15 delovnih dni izda odločbo, s katero ugotovi upravičenost in višino nadomestila, ter v roku desetih delovnih dni od dokončnosti odločbe izvede izplačilo nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina. Operater trga lahko od dobavitelja zahteva tudi, da mora v desetih delovnih dneh predložiti dodatna dokazila oziroma dopolnitev obrazca za izplačilo nadomestila.