Skoči na vsebino
Iskalnik

Menjava lastništva in vrste podpore

Menjava lastništva proizvodne naprave in menjava vrste podpore sta postopka, kjer je pomembno slediti zakonodaji in pravilom centra za podpore, da se zagotovi ustrezno izplačevanje podpor.

Menjava lastništva

Ob menjavi lastništva proizvodne enote, pa naj bo to posledica prodaje ali dedovanja oziroma univerzalnega pravnega nasledstva, je tako za obstoječega kot novega lastnika pomembno, da sledi vnaprej določenim postopkom. Na ta način si zagotovi prejemanje podpore.

Pri menjavi lastništva, ki je posledica prodaje proizvodne naprave, je potrebno upoštevati Pravila za delovanje centra za podpore. Posebej pozorni bodite na:

  • Obdobja, v katerem nihče ni upravičen do prejemanje podpore: Pri menjavah lastništva Agencija za energijo najprej odvzame podporo staremu lastniku (izda mu odločbo o odvzemu podpore) ter šele nato izda odločbo novemu lastniku (izda mu odločbo o dodelitvi podpore). Pri tem lahko pride do obdobja, v katerem nihče ni upravičen do prejemanje podpore, saj je bila staremu lastniku podpora odvzeta, novi lastnik pa podpore še ni pridobil. Ob odvzemu podpore se podpora preneha izplačevati skladno z izrekom odločbe. Nov lastnik pa lahko začne prejemati podporo najprej v mesecu, ki sledi mesecu dokončnosti njegove odločbe o dodelitvi podpore. Če je na primer odvzem podpore dokončen februarja, nova odločba o dodelitvi podpore pa dokončna marca, potem v marcu proizvodna naprava ni vključena v podporno shemo.
  • Prehitro zapiranje dejavnosti: Če želite v primeru menjav lastništva proizvodne naprave tudi kot poslovni subjekt prenehati dejavnost, vam svetujemo, da z izbrisom iz poslovnega registra RS počakate, vsaj dokler vam ni vročena odločba o odvzemu podpore s strani Agencije za energijo oziroma še bolje do zaključenega procesa menjave. Subjekt namreč po izbrisu iz poslovnega registra ne more več izstavljati računov (za obdobje po izbrisu). Če se, na primer, 18. 3. izbrišete iz poslovnega registra, potem ne morete izdati računa za celotno proizvodnjo v mesecu marcu.
  • Določitev končnega datuma prejemanja podpore: Če Agencija za energijo v primeru menjave lastništva v odločbi o dodelitvi podpore novemu lastniku določi končni datum prejemanja podpore (ob menjavi lastništva smatra napravo kot »pretežno novo«), ga je center za podpore ne glede na začetek zagotavljanja podpore dolžan upoštevati. Začetek zagotavljanja podpore pa ne more biti prej kot s prvi dnem meseca, ki sledi mesecu dokončnosti (vročitve) odločbe.
  • V primeru spremembe lastništva, ki ni univerzalno pravno nasledstvo, lahko Agencija za energijo upošteva to kot nov vstop po novih pravilih (t.j. določitev višine podpor na novo, neposredno s strani Agencije za energijo na podlagi prodajne pogodbe in drugih dokumentov).

V pomoč pri postopkih vključevanja v podporno shemo, menjav lastništva ter menjave vrste podpore smo pripravili podrobnejša pojasnila in opozorila v izogib napakam, ki se pri teh postopkih pogosto pojavijo.

Upravičenec je v primeru spremembe lastništva (lastniške pravice) dolžan slediti naslednjemu postopku:

1 Korak

Upravičenec mora center za podpore in Agencijo za energijo o spremembi takoj pisno obvestiti.

2 Korak

Upravičenec mora pri Agenciji za energijo vložiti zahtevo za spremembo odločbe o dodelitvi podpore v delu, ki se nanaša na upravičenca.

3 Korak

Agencija za energijo nato izda najprej odločbo o odvzemu podpore s katero določi datum konca prejemanja podpore za aktualnega upravičenca in naknadno izda novo odločbo o prejemanju podpore za novega upravičenca. 

4 Korak

Center za podpore sklene pogodbo z novim lastnikom, ko pridobi popolne informacije. Stara pogodba preneha veljati z datumom prenehanja podpore skladno z odločbo o odvzemu.

V primeru dedovanja lastniške pravice ali univerzalnega pravnega nasledstva (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o.) je potrebno, enako kot pri ostalih primerih menjave lastništva, najprej pisno obvestiti center za podpore ter Agencijo za energijo. Slednja obravnava vsak primer posebej ter se glede na dane okoliščine odloči ali bo izdana nova odločba ali ne. Navadno v teh primerih ne izda novih odločb ter do sprememb v pogodbah ne pride. Posodobijo se le podatki v evidencah ter v prvem aneksu, ki sledi spremembi. V kolikor pa Agencija za energijo izda novo odločbo, mora center za podpore skleniti novo pogodbo.

DOBRO JE VEDETI: Poleg navedenega je bistven tudi izrek odločbe o dodelitvi podpore (oziroma odvzemu podpore), ki ga mora center za podpore upoštevati.

Menjava vrste podpore

Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom v enajstem odstavku 26. člena določa, da lahko proizvajalec elektrike lahko po dveh letih od vstopa v podporno shemo namesto zagotovljenega odkupa izbere obratovalno podporo. Zaradi te spremembe mora z vlogo zaprositi za izdajo nove odločbe o dodelitvi podpore. Spremenjeni način zagotavljanja podpore velja s 1. januarjem naslednjega koledarskega leta po izdaji in dokončnosti nove odločbe o dodelitvi podpore.

V pomoč pri postopkih menjave vrste podpore smo pojasnila in opozorila v izogib napakam, ki se pri teh postopkih pogosto pojavijo.