Skoči na vsebino
Iskalnik

Bilančni obračun

V okviru bilančnega obračuna se določi količine odstopanj bilančnih skupin, izračunane s primerjavo celotne realizacije bilančnih skupin in njihovega tržnega plana. Bilančni obračun vsebuje poleg količin odstopanj tudi finančne vrednosti odstopanj.

Bilančni obračun

V okviru bilančnega obračuna se določi količine odstopanj bilančnih skupin, izračunane s primerjavo celotne realizacije bilančnih skupin in njihovega tržnega plana. Bilančni obračun vsebuje poleg količin odstopanj tudi finančne vrednosti odstopanj.

Tržni plan izdela operater trga za vsak obračunski interval (15 minut) na podlagi evidentiranih zaprtih pogodb. Tržni plan je plan pozicije člana bilančne sheme na trgu z elektriko in je rezultat vseh sklenjenih zaprtih pogodb člana bilančne sheme in njemu hierarhično nižjih članov bilančne sheme.

Bilančni obračun se izvede enkrat mesečno v dveh zaporednih mesecih. Prvič se bilančni obračun izvede skupaj s finančno poravnavo v mesecu, ki sledi obračunskemu mesecu, za katerega se izvaja bilančni obračun (M+1). Bilančne skupine lahko podajo pripombe na prvi bilančni obračun v roku petih delovnih dni po prejemu prvega bilančnega obračuna, vendar to ne zadrži finančne poravnave. Če je potrebno, se skladno s 104. členom Pravil bilančni obračun drugič izvede najkasneje v drugem mesecu, ki sledi obračunskemu mesecu, za katerega se izvaja bilančni obračun (M+2). Po drugem bilančnem obračunu se pripravi poračun finančne razlike med prvim in drugim bilančnim obračunom.

Letni poračun

Po zaključenem obračunskem letu se izdela letni poračun bilančnega obračuna. Letni poračun se izračuna zaradi prisotnosti prevzemno predajnih mest, ki nimajo četrturnih meritev, katerih odjem se med letom v bilančnem obračunu oceni na podlagi analitičnega postopka ter drugih prevzemno predajnih mest, katerih realizirane količine se spremenijo po zaključku obračuna.

Analitični postopek

Za prevzemno predajna mesta brez registracijskih meritev ali katerih registracijski interval je daljši od obračunskega intervala (to so t. i. nemerjeni odjemalci) se realizirani odjem ali oddaja v posameznem obračunskem intervalu določi z analitičnim postopkom.

Izračun odjema nemerjenih odjemalcev v posameznem obračunskem intervalu je v okviru analitičnega postopka izveden z uporabo podatkov o preostalem diagramu odjema distribucijskega omrežja, ki se ga med odjemalce razdeli s pomočjo količnikov nemerjenega odjema.

Razlike, ki nastanejo med dejanskimi (fakturiranimi) količinami in količinami iz analitičnega postopka, se na letni ravni poračunajo v okviru letnega poračuna.