Skoči na vsebino
Iskalnik

News

Follow current events in our company. 

  • Objavljeno: 26. 5. 2021
  • V kategoriji: Novice
Vse novice

Javni poziv za imenovanje članov Naložbenega odbora za upravljanje s sredstvi Centra za podpore

Na podlagi določb Pravilnika o upravljanju s sredstvi Centra za podpore, z dne 11.05.2021, direktor družbe Borzen, d.o.o. objavlja javni poziv za imenovanje članov Naložbenega odbora za upravljanje s sredstvi Centra za podpore.

Na podlagi določb Pravilnika o upravljanju s sredstvi Centra za podpore, z dne 11.05.2021, direktor družbe Borzen, d.o.o. objavlja naslednji:

 

J A V N I P O Z I V

za imenovanje

članov Naložbenega odbora za upravljanje s sredstvi Centra za podpore

 

Naložbeni odbor opravlja naloge, ki jih določa interni akt družbe Borzen, d.o.o., s katerim je urejeno upravljanje s sredstvi Centra za podpore (v nadaljevanju: CP), med drugim tudi:

  • potrjuje strategijo naložbenja;

  • potrjuje največji dovoljen obseg sredstev investiranih pri eni nasprotni stranki;

  • potrjuje odmike od dovoljenega obsega izpostavljenosti do nasprotne stranke (npr. kratkoročno obdobje, uskladitveno prehodno obdobje);

  • potrjuje ciljne donosnosti stebrov CP;

  • potrjuje ciljni obseg sredstev CP po posameznih stebrih;

  • nadzira usklajenost naložb in naložbene politike s pravilnikom, ki ureja obvladovanje tveganj v družbi;

  • na zahtevo direktorja podaja pisna mnenja o zadevah, povezanih z naložbenjem sredstev CP.

 

Naložbeni odbor sestavljajo strokovnjaki s področja financ, borznega poslovanja, bančništva, prava in energetike.

 

Za svoje delo člani naložbenega odbora ne prejemajo posebnega plačila, prejemajo pa sejnino, ki je enaka sejnini članov nadzornega sveta družbe. Članom naložbenega odbora pripada tudi nadomestilo kritja morebitnih stroškov, ki bodo nastali pri opravljanju funkcije članstva v naložbenem odboru.

 

Kandidati svoje vloge z življenjepisom pošljejo na e-naslov: info@borzen.si najkasneje do 10.06.2021 do 12:00 ure.

 

Izmed prijavljenih kandidatov bo direktor družbe imenoval pet članov Naložbenega odbora za obdobje štirih let.

e-nEWS Receive timely updates and exclusive content  Subscribe here.