Skoči na vsebino
Iskalnik

Subvencije za proizvodnjo elektrike iz sončne energije in hranilnike

Dodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za pravne osebe za investicije v proizvodnjo elektrike iz OVE ter hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo.

Dodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za pravne osebe za investicije v proizvodnjo elektrike iz OVE ter hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo

 

DOPOLNITEV JAVNEGA POZIVA objavljena v Uradnem listu 12. 07. 2024:

V Uradnem listu 57/2024 je bila dne 12. 07. 2024 objavljena dopolnitev javnega poziva. Ključne dopolnitve se nanašajo na povišanje skupnih sredstev, ki so na voljo za omenjene investicije in sicer iz prejšnjih 60 milijonov EUR na 90 milijonov EUR in rok za oddajo dokazil :

 1. Razpoložljiva sredstva se po posameznih tipih naprav spremenijo tako, da:
  • se sredstva za tipe naprav A 1.1., A 1.2., A 1.3., A 1.4. povečajo iz 55 mio EUR na 85 mio EUR.«
   

  Po uveljavitvi spremembe Javnega poziva JP-OVE-02 so razpoložljiva sredstva razdeljena na naslednji način:

  Tipi naprav Razpoložljiva sredstva v mio EUR

  A 1.1. fotonapetostna elektrarna

  A 1.2. fotonapetostna elektrarna – prostostoječa

  A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem

  A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore

  85.000.000 EUR
  A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna 5.000.000 EUR
  Skupaj: 90.000.000 EUR
 2. V Javnem pozivu JP-OVE-02 se točka 7.2.; 4. odstavek - predložitev dokazil in oddaja zahteve za izplačilo pomoči spremeni tako, da po novem glasi:
   
  “Rok za predložitev dokazil za izplačilo pomoči je najkasneje 24 mesecev od priklopa naprave v omrežje. Originalna dokazila mora upravičenec hraniti še deset let od prejema pomoči.”

  Po uveljavitvi spremembe Javnega poziva JP-OVE-02 ima torej upravičenec podaljšan rok za predložitev dokazil iz 12 mesecev na 24 mesecev.

Skladno z javnim pozivom, objavljenim v Uradnem listu RS št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024 lahko od vključno 8. 7. 2024 od 10:00 naprej v Borzenovi aplikaciji za oddajo vlog po tem javnem pozivu oddate elektronsko vlogo za dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Predmet javnega poziva

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije in priključno moč oddaje v distribucijski sistem se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom, in sicer za:

 • proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije,
 • hranilnik električne energije, ki je prigrajen k novi proizvodni napravi (OVE – elektrika).
Upravičenci

Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v sodni oz. poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
 • samoupravna lokalna skupnost.
Pogoji za pridobitev pomoči

Prijavitelj je upravičen do pridobitve pomoči po tem javnem pozivu ob izpolnjevanju naslednjih pogojev na dan oddaje vloge:

 1. pomoč se za iste skupne stroške ne sme kombinirati z drugo pomočjo,
 2. prijavitelj ni podjetje v težavah v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
 3. prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
 4. prijavitelj nima neporavnanih vračil za preveč izplačane pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance,
 5. prijavitelj nima na dan prijave neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, razen če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50,00 EUR,
 6. prijavitelj ima na dan oddaje vloge predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let od dneva prijave,
 7. za prijavitelja, ki je oseba, subjekt ali organ, in podjetje, ki je v lasti oseb, subjektov ali organov oziroma jih te osebe obvladujejo, ali podjetje, dejavno v industrijskih panogah, ne veljajo sankcije, ki jih je Evropska unija sprejela zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev prijavitelj potrdi s podpisano izjavo, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da jih izpolnjuje.  Izjava je lahko predmet naknadnega preverjanja s strani komisije pri pristojnih organih.

Prijavitelj mora v vlogi navesti skupne stroške projekta, pri čemer so skupni stroški projekta le tisti stroški, ki:

 • so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
 • so dejansko nastali za izvedena dela, storitve in za dobavljeno blago;
 • nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.

Dodatno mora prijavitelj izpolnjevati v javnem pozivu navedene trajnostne in tehnične pogoje ter dodatne pogoje za posamezni tip naprave.

Pomembno! Samo popolne vloge z vsemi zahtevanimi dokazili bodo obravnavane po vrstnem redu prejema. Nepopolne vloge bodo vrnjene v dopolnitev in obravnavane šele po predložitvi manjkajočih dokazil, pri čemer bodo uvrščene na konec vrstnega reda.
Višina naložbene pomoči

Najvišja višina pomoči je definirana v EUR/kW priključne moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena za vsak tip naprave posebej.

Tip naprave Najvišja višina pomoči glede na priključno moč ali kapaciteto Omejitev priključne moči proizvodne naprave velika podjetja Omejitev priključne moči proizvodne naprave za srednja podjetja Omejitev priključne moči proizvodne naprave za mikro in mala podjetja ter skupnosti
A - proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije          
A 1.1. fotonapetostna elektrarna 180 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW  
A 1.2 fotonapetostna elektrarna - prostostoječa 215 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW  
A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem 350 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW  
A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore 350 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW  
A 1.5. fotonapetostna elektrarna– skupnostna 250 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW  
B – hranilnik električne energije 225 EUR/kWh vezano na moč naprave  

*kWe - nazivna električna moč naprave

*kWh - kapaciteta hranilnika

Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta v nobenem primeru ne sme presegati intenzivnosti pomoči v višini 45 % skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim in mikro podjetjem oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno srednjim podjetjem. Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:

 • do 45 % skupnih stroškov za velika podjetja,
 • do 55 % skupnih stroškov za srednja podjetja,
 • do 65 % skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.

Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. tega javnega poziva in skladno s Prilogo 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 s spremembami.

Maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezen projekt ne sme presegati 25 milijonov evrov pomoči.

Stopnja intenzivnosti pomoči za vse ostale upravičence, ki niso podjetja, se smiselno določa po istih kriterijih kot za podjetja.  

Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 60 milijonov eurov, od tega je 5 milijonov namenjenih za tip A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna, preostalih 55 milijonov pa za preostale tipe naprav.

Predložitev vlog

Vlogo za prijavo projekta za dodelitev pomoči lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora vlogi priložiti podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika.

Prijavitelj vlogo odda izključno preko spletne aplikacije centra za podpore na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Aplikacija bo odprta od vključno  8. 7. 2024 od 10:00 dalje do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloga mora vsebovati vse podatke, soglasja, izjave in dokazila, ki so navedeni v javnem pozivu.

 
Navodila za pridobitev potrdil, izdanih s strani FURS

Za uspešno oddajo vloge je potrebno pridobiti dve potrdili, ki ju izdaja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). V nadaljevanju so podana podrobna navodila za pridobitev teh potrdil.

Postopek za pridobitev potrdila o poravnanih obveznostih (dokazilo, da prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, razen če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50,00 EUR):

 • Prijavite se v portal eDavki (https://edavki.durs.si).
 • Izberite obrazec NF-PorObv - Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu.
 • Izpolnite obrazec z zahtevanimi podatki in navedite datum stanja na dan oddaje vloge.
 • Po izpolnitvi in potrditvi obrazca bo sistem generiral potrdilo, ki ga lahko nato prenesete in priložite k vaši vlogi.

Postopek za pridobitev potrdila o predloženih obračunih davčnih odtegljajev (dokazilo, da ima prijavitelj na dan oddaje vloge predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let od dneva prijave):

 • Prijavite se v portal eDavki (https://edavki.durs.si).
 • Izberite možnost "Lastni dokument" (obrazec NF-LD – Lastni dokument).
 • V obrazcu navedite:
 1. Davčni zavezanec:
 2. Davčna številka:
 3. Besedilo: »Davčni zavezanec (xxxxxxx), davčna številka (xxxxxx), ima na dan oddaje vloge predložene vse obračune davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače za obdobje zadnjih 24 mesecev.«
 • Po izpolnitvi in potrditvi obrazca bo sistem generiral potrdilo, ki ga lahko nato prenesete in priložite k vaši vlogi.

Obe potrdili sta ključni za uspešno oddajo vloge in morata dokazovati stanje na dan oddaje vloge. Pridobitev potrdil preko portala eDavki je hiter in enostaven postopek brez potrebe po obisku finančnega urada.

Za dodatne informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom nam lahko pišete na ove@borzen.si ali nas pokličete na 01 620 76 55 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek med 12h in 14h).

Odgovori na vprašanja, posredovani preko elektronske pošte ali objavljeni na spletni strani www.borzen.si so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da center za podpore, glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije prijavitelja projekta, ne bo odločil drugače.